Parkeringstillstånd för dig med funktionsnedsättning

Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Allmänna regler

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser. Det gäller också i de flesta europeiska länder enligt en överenskommelse träffad mellan transportministrarna. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från handikapporganisationer eller från respektive lands ambassad.

Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte ägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Avgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga
parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har liksom Kalmar kommun beslutat att inte ta ut någon parkeringsavgift för personer med parkeringstillstånd.

Övrigt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren.

Vid förlust eller stöld av parkeringstillstånd är det tillståndsinnehavaren som anmäler till kommunen och polisen. Kommunen utfärdar därefter ett nytt tillstånd. Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.

  1. Körkort eller legitimation krävs vid hämtning av tillstyrkt tillstånd.
  2. Tillståndet utlämnas i Kalmar kommuns kontaktcenter, Östra Sjögatan 18

Missbruk av tillstånd kan medföra att det återkallas.

Vid en eventuellt förlängning av parkeringstillståndet, görs alltid en ny bedömning/prövning. Därför kan Kalmar kommun komma att kräva nya intyg och handlingar.

Personuppgifter

Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska behandlas enligt Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Fler sidor inom funktionsnedsättning

Stöd och insatser

För att du med funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Vad är LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag för dig med betydande och varaktig

Psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med hjälp för att underlätta din vardag.

Daglig verksamhet

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Senast uppdaterad: 8 januari 2024
Publicerad: 15 maj 2017