Vad är LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag för dig med betydande och varaktig funktionsnedsättning.

Målet är att du ska få möjlighet att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är ditt behov som avgör vilket stöd du kan få.

Rätt till stödinsatser enligt LSS har du som:

  • Tillhör någon av nedanstående personkretsar
  • Har behov av insatsen
  • Om ditt behov inte tillgodoses på något annat sätt

Personkretsar

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder från yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Varaktig fysiskt eller psykiskt funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om den förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och skapar ett omfattande behov av stöd eller service.

Ditt stöd behovsprövas

Du ansöker om insats och socialtjänsten utreder och beslutar om behovet. Alla beslut kan överklagas. Har du inte rätt till eller behov av insatser enligt LSS kan du istället ha rätt till annat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller annat stöd.

Vad kostar insatserna?

Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria för dig. Skäliga avgifter får dock tas ut för bostad, resor, kost, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter enligt de regler som kommunen bestämmer. Det betyder att du betalar för dina egna personliga utgifter i samband med resor och aktiviteter.

Fler sidor inom funktionsnedsättning

Stöd och insatser

För att du med funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med hjälp för att underlätta din vardag.

Parkeringstillstånd för dig med funktionsnedsättning

Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Daglig verksamhet

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
Publicerad: 27 april 2017