Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Barn under 18 år kan av olika anledningar sakna förmyndare. Det kan bero på att föräldrarna är avlidna eller har blivit entledigade som förmyndare eller att en ensam förmyndare fått förvaltarskap anordnat för sig.

Särskilt förordnad vårdnadshavare eller medförmyndare utsedda av tingsrätten faller under överförmyndarens tillsyn i likhet med gode män och förvaltare. Dessa är tills skillnad från vårdnadshavare/förmyndare enligt lag alltid redovisningsansvariga inför överförmyndarverksamheten.

Inom två månader från förordnandet skall tillgångsförteckning lämnas till överförmyndarverksamheten. Beträffande förvaltningen av egendomen tillämpas samma regler som för gode män och förvaltare. Medlen skall användas till den minderåriges uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Övriga medel skall placeras så att de lämnar skälig avkastning. Vidare skall tillgångarna förses med överförmyndarspärr. Överförmyndarverksamhetens samtycke skall inhämtas vid en rad åtgärder, se vidare handbok för gode man/förvaltare/förmyndare.

En förordnad förmyndare får inte ge bort den omyndiges egendom. Endast personliga presenter (julklappar och födelsedagspresenter) som inte står i missförhållande till ekonomin är tillåtna.
Det skall också noteras att den underhållsskyldighet som gäller för legala förmyndare enligt 7 kap 1 § föräldrabalken inte är tillämplig för förordnade vårdnadshavare och förmyndare.

I likhet med legala förmyndare får inte en förordnad sammanblanda barnets tillgångar med sina egna eller blanda samman flera minderårigas tillgångar på samma konto.

Den förordnade förmyndaren skall varje år redovisa sin förvaltning till överförmyndarverksamheten. Detta sker genom en så kallad årsräkning som avges på heder och samvete.

När uppdraget som förordnad förmyndare upphör skall de förvaltade tillgångarna omedelbart överlämnas till den enskilde om myndig ålder uppnåtts eller till den som övertagit uppdraget. En sluträkning skall inlämnas till överförmyndarverksamheten.

Fler sidor inom förälder och förmyndare

Barnets tillgångar

Hantering och reglering kring barnets tillgångar

Fri förvaltning

föräldrar som är förmyndare själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placera

God man till barn

I vissa fall behöver ett barn få en god man

Kontrollerad förvaltning

I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Publicerad: 23 januari 2023