Barnets tillgångar

Huvudregeln är att barnets konton ska vara ospärrade. Detta gäller även om barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp. De flesta föräldrar kan därför ta ut pengar från barnets konto utan överförmyndarverksamhetens samtycke. Det är viktigt att komma ihåg att det är barnets bästa och barnets behov som är avgörande för hur pengarna ska användas och placeras. Trots att barnet har tillgångar har föräldrarna fortfarande ansvaret för barnets försörjning.

Av 7 kap 1 § föräldrabalken framgår att föräldrar har en lagstadgad underhållsskyldighet gentemot sina barn. Det innebär att föräldrar är skyldiga att betala för barnens mat, kläder och uppehälle. Barnets egna inkomster ska visserligen beaktas vilket betyder att barnet i vissa situationer kan få bidra till sin försörjning, t.ex. betala sin del av hyran i den mån föräldrarnas inkomster inte bedöms vara tillräckliga. Barnet är dock aldrig försörjningsskyldigt för sina föräldrar eller syskon.

Vare sig det råder fri förvaltning eller kontrollerad förvaltning har föräldrar aldrig rätt att ge bort den omyndiges egendom, det kan inte heller ske genom samtycke från överförmyndarverksamheten. Undantag görs för personliga presenter, dvs. julklappar och födelsedagspresenter som inte står i missförhållande till den omyndiges ekonomi.

Med överförmyndarens samtycke kan den omyndiges inkomster användas till understöd åt anhöriga. Sådant samtycke ges dock mycket restriktivt.

Förmyndare får inte blanda samman sina tillgångar med barnets enligt 12 kap 6§ föräldrabalken. En förälder får därför inte ha gemensamt konto eller värdepappersdepå tillsammans med sitt barn. Inte heller får underåriga syskon ha gemensamma konton.

Fler sidor inom förälder och förmyndare

Fri förvaltning

föräldrar som är förmyndare själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placera

God man till barn

I vissa fall behöver ett barn få en god man

Kontrollerad förvaltning

I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad

Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Barn under 18 år kan av olika anledningar sakna förmyndare

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Publicerad: 23 januari 2023