Kontrollerad förvaltning

I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad. Det kallas kontrollerad förvaltning och innebär att överförmyndarverksamheten kontrollerar barnets tillgångar.

  • När värdet av barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Föräldrarna är redovisningsskyldiga till överförmyndarverksamheten. Redovisningen ska lämnas in varje år fram till barnets myndighetsdag. Läs anvisning till årsräkning för instruktioner om hur du redovisar barnets tillgångar.
  • När socialtjänsten upplyst överförmyndarverksamheten om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddas. Överförmyndarverksamheten kan då fatta beslut om att barnets tillgångar ska spärras hos banken.
  • Om barnet får pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet är högre än ett prisbasbelopp ska utbetalaren sätta in pengarna på ett spärrat konto på banken. Detsamma gäller för ersättning från Brottsoffermyndigheten och skadestånd från staten. Om föräldrarna vill ta ut eller omplacera pengarna ska de ansöka om det hos överförmyndarförvaltningen. Kontospärren gäller tills barnet fyllt 18 år och kan inte hävas av överförmyndarverksamheten.
  • Om föräldrarna ska låta barnet köpa, sälja, eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, måste överförmyndarverksamheten alltid ge sitt tillstånd. Tillstånd krävs även vid mottagande av gåva av fast egendom, bostadsrätt med mera. Detta gäller också om barn som fyllt 16 år ska driva näring. Tillstånd behövs även om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut. Om barnet är arvtagare måste överförmyndarverksamheten godkänna arvsfördelningen. Om en boutredningsman förordnats av tingsrätten, och denne själv genomför försäljning av fastighet med mera, samt arvskifte utan dödsbodelägarnas deltagande behöver överförmyndarverksamhetens tillstånd inte inhämtas.

Det är också viktigt att tänka på att då barnet fyllt 16 år skall barnet alltid ges tillfälle att yttra sig över viktigare beslut. Vid 16 års ålder får barnet dessutom själv sluta avtal om arbete samt fritt förfoga över sin lön.
 
Det är förmyndarnas skyldighet att inom en månad efter att tillgångarna översteg åtta prisbasbelopp meddela detta till överförmyndarverksamheten genom att inge en tillgångsförteckning.

Fler sidor inom förälder och förmyndare

Barnets tillgångar

Hantering och reglering kring barnets tillgångar

Fri förvaltning

föräldrar som är förmyndare själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placera

God man till barn

I vissa fall behöver ett barn få en god man

Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Barn under 18 år kan av olika anledningar sakna förmyndare

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Publicerad: 23 januari 2023