Enkelt avhjälpta hinder

För att så många personer som möjligt ska kunna leva ett fritt liv är det viktigt att göra vår miljö tillgänglig för alla invånare i kommunen utifrån deras behov.

En person med funktionsnedsättning blir handikappad först när hen utsätts för hinder i den omgivande miljön. I dag finns en lag som ställer krav på att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. Det kan röra sig om vårdcentraler, myndigheter, idrottsannläggningar, bibliotek, affärslokaler, restauranger med mera. Med allmän plats menas gator, vägar, torg och parker.

För publika lokaler kan det röra sig om att avhjälpa olika typer av brister i den fysiska miljön som:

 • Mindre nivåskillnader
 • Tunga dörrar
 • Felaktigt placerade eller felaktigt utformade dörröppnare
 • Kontrastmarkeringar i trappor
 • Belysning
 • Räcken

Enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser kan vara:

 • Ojämn markbeläggning
 • Kontrastmarkeringar
 • Mindre nivåskillnader
 • Svårforcerade trottoarkanter
 • Övergångsställen
 • Bristande belysning
 • Räcken
 • Biluppställningsplatser för handikappfordon
 • Brister i lekplatsers utformning och utrustning

För att ett hinder ska få klassas som enkelt avhjälpt hinder så måste man ta hänsyn till vilken nytta åtgärden har samt rimligheten och förutsättningarna för att kunna ta bort hindret.

Alla byggnader och platser är unika och ser olika ut. Något som är enkelt att åtgärda på ett ställe behöver inte vara det på ett annat. Ibland kan det vara en tolkningsfråga om ett hinder är enkelt avhjälpt.

Vi arbetar aktivt med att ta bort hinder i lokaler och allmänna miljöer så att ingen ska gå miste om möjligheten att delta i aktiviteter på grund av bristande tillgänglighet.