Kalmar kommuns integrationspris

Vi vill uppmärksamma goda exempel på integrationsarbete och delar därför årligen ut ett integrationspris.

Varför ett integrationspris?

Priset ska uppmärksamma goda insatser som bidragit till ökad tolerans och ömsesidig förståelse mellan människor. Insatserna kan ha ökat förutsättningarna till goda möten, främjat samarbete men kan också bidragit till ökad kunskap och attitydförändring kring hur mångfald i olika former kan vara en tillgång. Det kan också ha främjat invånarnas möjlighet att ta aktiv del i arbets- och samhällslivet.

Vem och vilka som kan få priset

Priset kan delas ut till enskild person, grupp, förening, organisation eller företag vars insats haft eller har specifik betydelse för integration. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun där alla har lika möjligheter.

Prisets innehåll och utdelning

Priset består av 15.000 SEK och ett diplom som delas ut under högtidliga former vid ett speciellt tillfälle. Pristagare utses av kommunstyrelsen och bereds av Kalmar kommuns integrationsråd.

Kommunen förbehåller sig rätten att premiera en insats som kommit till kommunens kännedom även på annat sätt. Likaså förbehåller kommunen sig rätten att avstå från att dela ut pris ett år.

2023, pristagare 1 - Abbes 4H - klubb

Abbes 4H, den unga ledarklubben på Skälby 4H, har utmärkt sig genom sitt engagemang för att främja integration och samhörighet bland barn i Kalmar. Genom att arrangera två kostnadsfria läger i Oxhagen under sommaren 2023 har de tydligt bidragit till meningsfulla och roliga sommaraktiviteter för barn i området. Ledarna, som alla är mellan 13–16 år, har visat en imponerande förmåga att organisera och genomföra aktiviteter. Det är särskilt viktigt att lyfta fram att barnen som deltog i aktiviteter blev erbjudna gratis medlemskap i 4H för resten av 2023. Detta visar på deras strävan att ge barn i Oxhagen möjligheten att utforska och ta del av föreningslivet, något som kan ha långtgående positiva effekter.

2023, pristagare 2 - Kalmar United

Med en passion för gemenskap och inkludering har sommaren 2023 präglats av enastående insatser i stadsdelarna Norrliden och Oxhagen. Genom att arrangera en mångfald av aktiviteter för både barn och föräldrar har man skapat en atmosfär av glädje och samhörighet. Den generösa omtanken om varje barn har varit kärnan i dessa engagerande evenemang.

Kalmar United har suddat ut gränser och skapat en plattform för integration och sammanhållning. Det understryks av deras vilja och arbete för att forma en sommar som ger fina minnen för alla invånare i Norrliden och Oxhagen i nära samarbete med de kommunala mötesplatserna.

2022 - FC Kalmar

Föreningen FC Kalmar arbetar för att bredda fotbollen som ofta ses som en mansdominerad sport. Arbetet har resulterat i att föreningen har skapat ett damlag som visar goda resultat och blivit smålandsmästare. Föreningen har under fyra år lyckats locka publik från olika målgrupper till sina underhållande matchevenemang i Kalmar

Tack vare FC Kalmars brinnande intresse för barn och ungdomar kan föreningen erbjuda en meningsfull fritid, ett socialt sammanhang samt hälsofrämjande aktiviteter som genomsyras av jämställdhet och integration. Föreningens målsättning är att genom fotbollen bidra till ett gemensamt arbete för integration och inkludering och ett samhälle som är öppet och välkomnande för alla.

Föreningens samhällsengagemang avspeglas i de organiserade aktiviteter som erbjuds i olika stadsdelar i Kalmar kommun.

 

2021 - Eva Danielsson, Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är en sammanhållande kraft som genom sitt stora engagemang hittar lösningar och samarbeten som främjar integration på ett bra sätt. Eva har genom sin hängivenhet för integration under många år startat och drivit en mängd studiecirklar och projekt i syfte att möte flyktingar och utrikesföddas behov av etablering i Sverige.

2020 - Del-Ta Produktion AB & Rädda barnen, Region Syd

Del-Ta Produktion AB

Integrationspriset 2020 tilldelas Del-Ta Produktion AB för flerårigt och mångsidigt arbete i syfte att integrera utlandsfödda i arbetslivet och det svenska samhället.

Del-Ta Produktion AB har under alla år haft en stor andel medarbetare med utländsk bakgrund, ibland upp till 25 nationaliteter samtidigt. Många nyanlända har fått här sitt första svenska anställningsavtal. Oavsett om det handlar om praktik, arbetsprövning eller anställning så individer med utländsk bakgrund inskolning i det svenska arbetslivet. Dessutom kan de nyttja Del-Ta:s nätverk av kontakter med andra företag och annat stöd i arbetssökande efter tiden på Del-Ta.

Utlandsfödda praktikanter och anställda har möjlighet till språkträning i grupp, dessutom talas det svenska på arbetsplatserna, och företaget strävar efter att arbetet organiseras så att man arbetar bredvid någon med svenska som modersmål, alternativt annan språkbakgrund än den egna. Del-Ta:s erfarna personal finns alltid till hands när det gäller att kommunicera med svenska myndigheter och institutioner. Arbetsklimatet på Del-Ta Produktion AB präglas av respekt för olika kulturer genom att här satsar man på samhörighet och inkludering.

Rädda barnen, Region Syd

Integrationspriset 2020 tilldelas även till organisationen Rädda barnen, Region Syd, med process- och projektledaren Lisa Johansen i spetsen för arbetet med praktiskt och psykosocialt stöd till ensamkommande ungdomar som har hamnat i svår situation som konsekvens av tillämpning av s.k. Gymnasielagen.

Rädda Barnen har arbetat med allt – från meningsfull fritid för dessa ungdomar och stödjande samtal för att de inte ska tappa hoppet till att söka arbete eller bostad. För att unga i den här gruppen ska kunna få förlängning av sitt tillfälliga uppehållstillstånd och få i slutändan permanent uppehållstillstånd efter studierna behöver de finna en tillsvidareanställning eller ett vikariat på två år inom sex månader från det att de avslutat sina studier. Rädda Barnen har utfört ett outtröttligt arbete mot klockan och har uppnått imponerande resultat i det."

2019 - Gulistan Ucar

Priset tilldelas vinnaren för hennes fleråriga ideella arbete med ungdomar med utrikes bakgrund i stadsdelen Norrliden i Kalmar: läxhjälp för skolbarn och ”spontanfotboll” för flickor.

Hennes arbete har gynnat många barns och ungdomars skolresultat, personlig utveckling, inkludering i det svenska samhället och fortsatt delaktighet i det.

2017- Sadie Ucar och Mira Wadin, Klara Lundin och Emma Sturesson

Sadie Ucar

"Friheten att kunna förflytta sig fritt är något som årets vinnare av Integrationspriset tagit på stort allvar och arbetat för att förverkliga. Sadie, som själv kommit till Sverige som flykting, har utifrån sina egna erfarenheter motiverats till att hjälpa andra kvinnor i liknande situationer. Ett arbete som pågått i många år. Med bland annat cykelkurser för kvinnor i Berga har hon möjliggjort och underlättat livet för många kvinnor med utrikesbakgrund. Utöver detta har Sadie även arbetat med olika studiecirklar för att stärka både ungdomar och andra vuxna i området!"

Mira Wadin, Klara Lundin och Emma Sturesson

"Mira Wadin, Klara Lundin och Emma Sturesson är tre elever på Jenny Nyströmsskolans naturvetenskapsprogram, som förutom att vara goda och stödjande klasskamrater valde att hjälpa sina nya klasskamrater. Årets vinnare av Integrationspriset ordnade simundervisning för sina nyanlända klasskamrater som inte kunde simma och därmed inte klara av kunskapskraven i ”Idrott och hälsa”. Att hjälpa varandra att klara av målen är något som uppskattas högt av deras nya klasskamrater!"

2016- Britt Dicksson

"Under många år har vinnaren av Kalmar kommuns integrationspris 2016 arbetat för mänskligheten, för människor i nöd, och har sträckt ut handen till människor när de har behövt det som mest. Britt Dickssons arbete inom Röda Korset, både centralt och regionalt, har präglats av medkänsla och integrationen har varit ett av hennes absolut viktigaste fokusområden. Britt har i alla sammanhang visat stor tacksamhet till sina medarbetare och eldsjälar som dagligen gör ett fantastiskt arbete."

2015- Studieförbundet NBV

"Kalmar kommuns första integrationspris tilldelas studieförbundet NBV som gjort framstående insatser genom åren inom integrationen i Kalmar. NBV är och har varit länken mellan samhället och nysvenskar, har varit ett stöd för föreningslivet och har möjliggjort många insatser och aktiviteter inom kultur, mat, musik, teater och kompetenshöjning. Integrationspriset 2015 på 10.000 kr är ett erkännande av behovet av folkbildning i samhället."

Kontakt

Fler sidor inom så arbetar vi med integration

För dig som är ny i Sverige

Stöd och hjälp för dig som är ny i Sverige

Integrationsrådet

Kalmar kommuns integrationsråd är ett forum för att öka förutsättningar och möjligheter för integration

Strategi för etnisk och kulturell inkludering

Kalmar kommunkoncern ska bedriva eller bedriver en inkluderande verksamhet.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 7 september 2020