Del av Dörby 7:7 med flera (tågstopp) Smedby

Bilden visar vart Smedby Tågstation i Smedby kan komma att ligga framöver

Varför?

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av flerbostadshus längs med Pendelvägen vid Smedby tågstation samt att bidra till en centrumbildning i anslutning till pendeltågstationen.

Vad?

Planområdet ligger i Smedby samhälle i direkt anslutning till Smedby tågstation och är cirka 2,5 hektar stort. Planområdet kommer i vissa delar utgöras av allmän platsmark för gata, befintlig parkeringsplats, framtida gång- och cykelväg och naturmark som avses för omhändertagande av dagvatten.

Resterande område planläggs för kvartersmark. Inom kvartersmarken möjliggörs byggnation av cirka 100 lägenheter i flerbostadshus. I söder planeras ett femvåningshus för boende med centrumverksamhet i bottenplan. I övrigt avses bebyggelse för bostäder/kontor i två till tre våningar.

När?

Detaljplanen vann laga kraft 2022-05-30.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom västra staden

Krattan 1, Hagby gärde

Här planerar vi för verksamheter, kontor och handel.

Senast uppdaterad: 4 januari 2024
Publicerad: 1 april 2019