Krattan 1 och del av Hagbygärde 2:2, Hagbygärde

Visionsbild - Krattan 1, Hagby gärde och del av Hagbygärde 2:2

Varför?

Planområdet ligger i Hagbygärde verksamhetsområde som ligger i västra delen av Kalmar. I den översiktliga planeringen (Översiktsplan Unika Kalmar 2013-06-17) pekas området ut som en del av ett regionalt handelsstråk som ska utvecklas och förstärkas.

Vad?

Detaljplanen möjliggör för en etablering av verksamheter, kontor och handel på platsen. Även en ny pumpstation möjliggörs genom detaljplanen. På grund av planområdets skyltläge intill E22 ska gestaltningen av den nya bebyggelsen vara god. Den nya bebyggelsen tillåts vara upp till 14 meter i nockhöjd vilket ger goda möjligheter att kombinera olika verksamheter med exempelvis en kontorsdel. Den reglerade nockhöjden motsvarar cirka 3-4 våningar beroende på takets utformning.

Utifrån det ritade förslaget är det möjligt att anlägga cirka 23 parkeringsplatser varav 1 är anpassad för rörelsehindrade. Dessutom finns möjlighet till en vändplats för lastbilar upp till 25 m (enligt typen Lmod) utan backrörelse.

Utmed Karlstorpsvägen planläggs en yta med användning GATA som sparas för en framtida trottoar för att öka tryggheten för oskyddade trafikanter utmed Karlstorpsvägen.

När?

Samrådstid - 2020-06-25 till 2020-08-14
Granskningstid - 2021-04-28 till 2021-05-24
Detaljplanen antogs 2021-10-21 och vann lagakraft 2021-11-17

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom västra staden

Smedby Tågstopp

Centrumbildning och flerbostadshus vid Smedby tågstopp

Senast uppdaterad: 5 september 2023
Publicerad: 24 juni 2020