Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Krattan 1, Hagby gärde och del av Hagbygärde 2:2

Planområde verksamheter Snurrom.

Varför?

Planområdet ligger i Hagby gärde verksamhetsområde som ligger i västra delen av Kalmar stad. Den översiktliga planeringen (Översiktsplan Unika Kalmar 2013-06-17) menar på att detta område är en del av ett regionalt handelsstråk som ska utvecklas och förstärkas.

Vad?

Detaljplanen möjliggör för en etablering av verksamheter, kontor och handel på platsen. Även en ny pumpstation möjliggörs genom detaljplanen. På grund av planområdets skyltläge intill E22 ska gestaltningen av den nya bebyggelsen vara god. Den nya bebyggelsen tillåts vara upp till 18 meter i byggnadshöjd vilket ger goda möjligheter att kombinera olika verksamheter med exempelvis en kontorsdel.

Utifrån det ritade förslaget är det möjligt att anlägga omkring 39 markparkeringar varav 2 handikapplatser, samt en vändplan för lastbilar. I illustrationen föreslås två infarter från Karlstorpsvägen för att kunna möjliggöra för flera verksamheter och en fördelning av trafikrörelser. Utmed Karlstorpsvägen sparas yta för en framtida trottoar för att öka tryggheten för oskyddade trafikanter utmed Karlstorpsvägen.

När?

Samråd - 2020-06-25 till 2020-08-14.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom västra staden

Smedby Tågstation

Centrumbildning och flerbostadshus vid Smedby tågstation.

Senast uppdaterad: 11 september 2020
Publicerad: 24 juni 2020