Vad säger andra om Bas KALMAR?

Här nedan är de synpunkter som samarbetspartners har att säga om projektet Bas KALMAR.

Bas KALMAR har haft ett mycket gott samarbete med SFI vilket underlättat och gjort det mer utvecklande att arbeta i projektet. Vi har arbetat mot samma mål, att kortutbildade nyanlända ska få en effektiv och lärorik etableringstid.

Enligt SFI är Bas-deltagare mer skolmogna än individer som börjar på SFI utan att ha gått på Bas KALMAR. De är redo att ta sig an SFI genom deras nyfikenhet, positivitet och har ofta en starkare självkänsla än andra. Lärarna på SFI menar att Bas-deltagare vågar ha en egen åsikt, kommer med öppna ögon samt har en bättre grund att stå på vilket ofta leder till en förväntad högre måluppfyllelse. SFI har dokumenterat vilka elever som har gått på Bas KALMAR och kan därmed följa upp dem längs vägen.

Det som SFI har sett utifrån de deltagare som börjat på SFI fram till mars 2020 är att:

  • 25 procent förväntas avsluta SFI efter kurs A eller t.o.m tidigare
  • 75 procent förväntas klara hela SFI

Statistik efter mars 2020 har på grund av coronapandemin ej varit möjlig att följa upp på ett tillförlitligt sätt.

Dessvärre förändrades SFI-verksamheten i och med coronapandemin vilket innebar att SFI inte startade någon grupp i mars 2020. Många av de deltagare som hann avsluta Bas KALMAR innan detta beslut togs, har under våren och sommaren inte haft någon undervisning eller annan aktivitet.

Nära kontakt med introduktionshandläggarna behövs för att hjälpa deltagarna på olika sätt. Från början var det svårt att hitta mötestider som passade både handläggarna och Bas-verksamheten och det var svårt för deltagare att ta sig till handläggarnas kontor på rätt dag och rätt tid. Efterhand utarbetades ett system där handläggarna kontinuerligt besökte Bas KALMAR för att ha möte på plats och kunde då även passa på att ha möte med flera deltagare efter varandra.

Handläggarna har sett att deltagarna blivit stärkta till att ta makten över sin
egen situation. Deltagarna har sett nya möjligheter för att kunna ta del av samhället och förstått mer vad som krävs för att skaffa sig ett jobb, att bli en del av och bidra till det svenska samhället. De har förstått mer av sina egna rättigheter och skyldigheter.

Handläggarna har vidare sett att deltagarna har fått en bättre medvetenhet och kunskap kring hälsa samt visat förståelse för hur man kan förebygga ohälsa. Det har varit lättare att få en struktur kring att till exempel följa upp planeringar och vårdbesök. Det har tidigare varit större problem med missade läkarbesök och uthämtning av mediciner.

Handläggarna har under Bas-tiden sett stora språkliga framsteg och stärkt självkänsla hos målgruppen. Många har haft ett mycket lågt självförtroende vad gäller språkinlärning och stärkts av att ha fått börja på sin läs- och skrivinlärning på Bas KALMAR.

Bas-verksamheten har enligt handläggarna bidragit till att få en bredare helhetsbild av individerna och hjälpt dem att förstå målgruppen bättre.

Handläggarna anser sig tidigare ha sett målgruppens behov men inte haft resurser till att möta behoven fullt ut. De har sett att målgruppens behov av stöd och utveckling bättre uppfylls på Bas KALMAR. Arbetsbelastningen för handläggarna har minskat kring målgruppen eftersom deltagarna fått en del praktisk hjälp på Bas men också att deras hälsa och välbefinnande har blivit bättre. Handläggarna anser att målgruppen blivit mer vana vid dialog utifrån Bas KALMAR:s arbete med dialog i samtalsgrupp. Detta underlättar i mötet med handläggarna när målgruppen lättare kan uttrycka sina åsikter, tankar, behov av hjälp eller kritik. Det kan innebära att förutsättningarna blir bättre för att göra ett gott arbete och möta målgruppens behov.

Handläggarna har vidare sett ett stärkt föräldraskap genom ökad förståelse över att ta makten kring sin egen situation. Deltagarna har fått en förståelse för barn och ungdomars möjligheter och förutsättningar i det svenska samhället, inte minst i skolan. Förståelse kring exempelvis idrottslektioner, frånvarorapportering, föräldramöten och gränssättning.

Föräldraskapsstödet som Bas KALMAR har erbjudit har utgått från materialet “Barnen i våra hjärtan” och ämnet vardagsliv har varit en viktig del i deltagarnas kunskaper och förståelse i sitt föräldraskap.

Introduktionshandläggarna har kunnat se utmaningar hos deltagarna, vad det är som känns svårt. Bas KALMAR har haft krav på att deltagare måste kunna fungera i verksamheten på heltid. Hälsostatusen bland målgruppen har ibland varit en utmaning då många har posttraumatiskt stressyndrom, värk i kroppen, hörsel- och synnedsättning, med mera.

Bas KALMAR har gynnat individens etablering. Kommunen har fått koll på vilka insatser som behöver utvecklas för att möta målgruppen där den befinner sig. Samverkan mellan inblandade parter har spelat en stor roll. Cheferna efterfrågar en tydlig, konkret och användarvänlig dokumentation, där slutprodukten blir en webbplats. Detta för att det ska gå att starta upp verksamheten så smidigt som möjligt igen om behovet återkommer.

Arbetsförmedlingen ser att Bas KALMAR har betytt mycket för individerna och har fungerat bra som aktivitet eftersom det är en väg in till SFI och samhället i stort. Arbetsförmedlingen menar att många individer, särskilt kvinnor, har hittat ett större driv att själva ta ansvar för sin egen process framåt. De har fått ett stärkt självförtroende. Arbetsförmedlingen önskar att Bas KALMAR dokumenterar vilka metoder och hur innehållet i detalj har sett ut för att på ett bra sätt ta tillvara och använda det för andra aktörer som vill driva liknande verksamhet i framtiden. Arbetsförmedlingen menar att Vetas utvärdering är viktig att ta med för andra.

Arbetsförmedlingen anser också att Bas KALMAR borde få vara kvar i Kalmar kommun men också utökas till ytterligare kommuner. Arbetsförmedlingen menar att de inte har någon annan inledande aktivitet som är anpassad för målgruppen. Detta är ett glapp som de funderar över hur samverkanspartnerna tillsammans ska fylla. Arbetsförmedlingen undrar vem som bär huvudansvaret för målgruppen.

Fler sidor inom resultat

Projektets slutsatser

Här beskrivs vad målgruppen har fått ut av projektet Bas KALMAR.

Hur gick det för deltagarna efter Bas KALMAR?

Här redovisas en kort sammanfattning av avslutningsrapporten för Bas KALMAR

Vilka svårigheter och utmaningar är det viktigt att ta hänsyn till?

Här redovisas Bas KALMAR:s utmaningar som har upptäckts under projektets gång.

Veta Advisors utvärderingsrapport

Här kan du läsa Veta Advisors utvärderingsrapport om Bas KALMAR

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 26 maj 2021