Vårdnad, boende, umgänge

Vi kan ge er stöd och hjälp att hitta en fungerande vardag kring vårdnad, boende och umgänge med ert barn. 

Gemensam vårdnad

Ni som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om ert barn. För barn till ogifta föräldrar är modern ensam vårdnadshavare. Ni som är ogifta föräldrar kan anmäla om gemensam vårdnad om barnet.

Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?

Om ni har gemensam vårdnad innebär detta att beslut i frågor som rör barnet skall fattas av er gemensamt. Ni kan ha gemensam vårdnad om ert barn även om ni inte bor tillsammans. Vid gemensam vårdnad förutsätts att ni kan samarbeta kring barnet och tillsammans lösa frågor beträffande barnets boende, skolgång m.m.

Anmälan om gemensam vårdnad

Anmälan om gemensam vårdnad görs till Skatteverket. Ni kan göra det i samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs. Denna möjlighet är öppen för alla, såväl svenska som utländska medborgare.

Stöd och hjälp om ni inte kan komma överens

Om ni inte kan enas om vårdnaden, boendet eller umgänget med barnen vid skilsmässa och separationer kan vi hjälpa till genom rådgivning och samarbetssamtal. Juridiskt bindande avtal kan skrivas rörande vårdnad, boende och umgänge. 

Kontakt

Fler sidor inom stöd till familjen

Familjecentraler

Hjälp och stöd i ditt föräldraskap och kontakt med andra föräldrar

Familjerådgivning och terapi

Stöd för par och familjer som upplever någon form av relationsproblem

Inför utredning gällande vårdnad, boende, umgänge

Information till föräldrar inför utredning gällande vårdnad, boende, umgänge.

Separation, skilsmässa

Rådgivning och stöd vid separation, skilsmässa

Stöd för familjer, individuellt och i grupp

Stöd för familjer, föräldraskapsutbildning

Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Publicerad: 31 mars 2017