Samverkan mellan skola,
socialtjänst, polis och fritid (SSPF)

Polis och ungdom samtalar

Tillsammans för trygga uppväxtvillkor i Kalmar kommun

Vad är SSPF?

I Kalmar kommun samarbetar skola, socialtjänst, polis, och fritid (SSPF) förebyggande mot ungdomskriminalitet och för ungdomar i riskzon för kriminalitet.
SSPF är en frivillig samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 16 år.

Syfte och mål för SSPF-samverkan

Syftet med samverkan är att tidigt uppmärksamma unga mellan 10 och 16 år, som riskerar att hamna i riskzon för normbrytande beteenden och kriminalitet. Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer samarbetar vi för att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som det finns tidig oro kring. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Är du orolig för ett barn eller en ungdom?

Om du känner dig orolig för någon i din närhet kan du kontakta vår SSPF-koordinator för samråd. SSPF-koordinator kallar till nätverksmöte.

Information på andra språk / other languages

Fler sidor inom familj, barn och ungdom

Social service

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd till familjen

Råd, stöd och hjälp i föräldraskap och relationer

Stöd till barn och unga

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen

Hedersrelaterat förtryck

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för hedersrelaterat förtryck bör göra en anmälan till social

Familjehem och jourhem

Barn är i behov av trygga vuxna som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Bli familjehem för utsatta barn o

Utbildning och kurser

Stöd för föräldrar eller er som ska anta nya uppdrag

Drogförebyggande arbete och stöd till föräldrar

Så guidar du ditt barn i frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Barnahus i södra Kalmar län

En trygghetsperson är någon som finns i barnets närmiljö och som barnet känner och är trygg med.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 11 maj 2023
Publicerad: 20 januari 2022