Inför utredning gällande vårdnad, boende, umgänge

Familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge, på uppdrag av domstolen. Detta initieras när en förälder har stämt den andra föräldern i någon eller flera av dessa frågor. Uppdraget innebär att utreda hur barnens behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Lagstiftningen utgår ifrån att barn ska få tillgång till båda sina föräldrar. Barn vill och mår bra av att deras föräldrar samarbetar kring dem.

Föräldrasamtal

Utredningen inleds med att familjerättssekreterare träffar föräldrarna tillsammans för att ge information om hur utredningen kommer att gå till. Båda föräldrarna får en utredningsplanering med tider och handläggarnas kontaktuppgifter. Därefter följer enskilda samtal vid flera tillfällen. Vi gör hembesök hos var och en av föräldrarna. I samband med hembesöken träffar vi oftast barnen och det är viktigt att du som förälder förbereder dem inför detta.

Vår uppgift är att ha barnet i fokus. Skulle du som förälder känna behov av eget stöd under utredningstiden rekommenderar vi att söka stöd på annat sätt.

Barnsamtal

Utöver hembesöken kommer vi även att träffa barnen på familjerätten om de inte är alltför små. Barnsamtalen har vi antingen enskilt eller tillsammans med förälder. Barn har rätt att komma till tals och bli taget på allvar, de har rätt att få uttrycka sin vilja, samtidigt som de har rätt att inte berätta något. Barn ska aldrig behöva ta ansvar för svåra beslut.

Vad ingår i utredningen utöver barn- och föräldrasamtal?

Vi tar socialregisterutdrag på föräldrar och barn. Är någon aktuell på socialtjänsten tar vi kontakt med ansvarig handläggare. Vi begär utdrag ur polisregistret vid behov.

För att få en helhetsbild av barnen kommer vi att samtala med personer som yrkesmässigt har kontakt med dem. Det är viktigt att ni föräldrar informerar referenspersonen innan vi tar kontakt med denne.

Om någon förälder lever tillsammans med en ny partner kommer vi att träffa den personen för ett enskilt samtal.

Om någon av er inkommer med skriftlig information (brev, mail, etc.) under utredningstiden har den andre parten rätt att ta del av detta.

Efter våra samtal

Ni som föräldrar kommer först att få er egen berättelse skickad till er för genomläsning för rättning av eventuella sakfel. Därefter kommer ni att få utredningen i sin helhet hemskickad. Ni kommer då att ha ca 10 dagar på er att läsa igenom utredningen. En kopia skickas till era ombud. Om ni vill kan ni skicka skriftliga synpunkter till oss eller diskutera med ert ombud. Eventuella skriftliga kommentarer kommer att bifogas utredningen och delges den andre föräldern och ombud. Därefter skickas utredningen till domstol.

I utredningen skriver vi en bedömning och ett förslag till beslut. Utredningen är en del av det underlag som ligger till grund när domstolen fattar sitt beslut. Andra viktiga delar är de uppgifter som ni eller era respektive ombud framför vid förhandlingen.

När som helst under processen kan ni avbryta utredningen eller låta den vara vilande och t ex försöka med samarbetssamtal. Om ni enas kan ni återkalla era yrkanden i domstolen.

Sekretess och anmälningsskyldighet

Vi arbetar under sekretess. Familjerättssekreterarna har anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen för uppgifter om barn som far illa.

Fler sidor inom stöd till familjen

Familjecentraler

Hjälp och stöd i ditt föräldraskap och kontakt med andra föräldrar

Familjerådgivning och terapi

Stöd för par och familjer som upplever någon form av relationsproblem

Separation, skilsmässa

Rådgivning och stöd vid separation, skilsmässa

Stöd för familjer, individuellt och i grupp

Stöd för familjer, föräldraskapsutbildning

Vårdnad, boende, umgänge

Stöd och hjälp kring vårdnad, boende och umgänge med ert barn

Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Publicerad: 3 april 2019