Nya bostäder i Rinkabyholm

Bilden visar en illustration över planförslaget

Bilden visar en illustration över en möjlig utformning av planförslaget.

Förslag till ny detaljplan för Dörby 5:11 och Dörby 8:20 med flera.

Varför

Rinkabyholm är en attraktiv ort där många vill bo. Efter E22:ans flytt har nya platser i Rinkabyholm öppnats upp för exploatering. Planområdet ligger i ett sådant läge utmed riksvägen, i korsningen mot Rinkabyholmsvägen. Marken inom planområdet är idag till största del privat.

Vad

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i form av exempelvis flerbostadshus och radhus i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i Rinkabyholm. Intentionen är att följa den fördjupade översiktsplanen för Södra staden (Rinkabyholm), som föreslår en omvandling av orten med mer stadsmässig karaktär och förtätning utmed Riksvägen.

När

Samråd pågick under perioden 2023-09-29 – 2023-10-27.
Nästa steg är att Inkomna synpunkter ska bearbetas i en samrådsredogörelse.
Detaljplanen beräknas skickas ut på granskning under 1:a kvartalet 2024.
Detaljplanen beräknas vara antagen under 3:e kvartalet 2024.

Klicka här för att se en presentation över samrådsförslaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom södra staden

Del av Rinkaby 9:3 med flera - Rinkabyholm

Nya bostäder i ett attraktivt läge i Rinkabyholm.

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Södra staden etapp 2

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Ändringsplaner i Rinkabyholm

En ändringsplan för huvudmannaskapet för ett antal vägar.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Publicerad: 28 september 2023