Del av Rinkaby 9:3 med flera, Rinkabyholm

Visionsbild - Del av Rinkaby 9:3 med flera - Rinkabyholm

Illustrationsplan som visar exempel på bebyggelse. Källa: ATRIO arkitekter

Varför

Det föreslagna bebyggelseområdet har under en längre tid varit inkluderat i planer för bostadsbebyggelse. I översiktsplanen (2013) och den fördjupade översiktsplanen för Södra staden (2015) anges området lämpligt att studera för framtida bostadsbebyggelse. Kommunstyrelsens planutskott gav positivt planbesked 2018, detaljplanen startade 2019 då ett startbeslut gavs.

Vad

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för nya bostäder i ett attraktivt läge i direkt anslutning till Rinkabyholms befintliga villabebyggelse och service samt att öka tillgängligheten till ekskogen inom planområdet.

Planförslaget möjliggör cirka 50 nya bostäder i form av friliggande småhus, radhus, kedjehus och parhus. Befintlig ekskog, skyddsvärda träd och stenmurar bevaras och skyddas i planen. Ett allmänt naturområde för hantering av dagvatten finns i planens sydvästra del där marknivåerna är lägst inom planområdet. Området går att angöra från Rinkabyholmsvägen och Riksvägen (gamla E22), som också inkluderas i planen. Gående och cyklister kan även angöra via en ny gång- och cykelväg vid naturområdet i öst.

När

Samråd pågick under perioden 2021-05-31 - 2021-06-21.
Planförslaget bearbetas inför granskning och detaljplanen beräknas antas 2023.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom södra staden

Nya bostäder i Rinkabyholm

Nya bostäder i Rinkabyholm.

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Södra staden etapp 2

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Ändringsplaner i Rinkabyholm

En ändringsplan för huvudmannaskapet för ett antal vägar.

Senast uppdaterad: 5 september 2023
Publicerad: 28 maj 2021