Södra staden etapp 1, del av Rinkaby 6:46 med flera

Visionsbild: Tengbom arkitekter

Varför?

Syftet med detaljplanen är att pröva ett nytt läge för en ny centrumbildning och bostäder i Rinkabyholm. Detta i samband med att E22 dras om och planeras för att tas i bruk år 2018.

Vad?

Planförslaget medger att ett centrum kan uppföras med ett torg kringgärdat av rörelsehall/sporthall, bibliotek och fritidsgård. Planförslaget möjliggör att verksamheter, matbutik och kollektivtrafikknutpunkt kan finnas. Vid den tilltänka centrumbildningen finns också möjlighet att uppföra förskola och skola (F-9). Detaljplanen medger att bostäder i 2-6 våningar kan uppföras i stadsdelen.

 

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.Nu gäller detaljplanen för området vilket betyder att bygglov kan sökas.

Fler sidor inom södra staden

Södra staden etapp 2

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 27 september 2019
Publicerad: 11 april 2017