Södra staden etapp 2, del av Rinkaby 6:46

Visionsbild: Tengbom

Just nu

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att anta förslag till detaljplan. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen för prövning, som beslutade att avslå överklagandet.

Ärendet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen.

 

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom södra staden

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 10 december 2019
Publicerad: 26 juni 2017