Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 22 oktober 2021

Alla omsorgstagare på vård- och omsorgsboende har erbjudits tredje dosen vaccin mot covid-19

I mars firade Kalmar kommun att samtliga omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden och i hemtjänsten fått sin andra vaccinationsdos mot covid-19.

Nu har över 400 omsorgstagare boendes på vård- och omsorgsboenden i kommunen även fått en tredje dos av vaccinet mot covid-19. Omsorgsförvaltningen tillsatte ett särskilt vaccinationsteam för att genomföra det här uppdraget. Ett arbetssätt som nu alltså har resulterat i att samtliga omsorgstagare boendes på vård- och omsorgsboenden har fått erbjudandet att vaccinera sig.

- Det känns såklart väldigt bra att vi snabbt har kunnat erbjuda omsorgstagare på våra boenden en tredje påfyllnadsdos mot Covid-19. Det har varit högsta prioritet att förstärka deras skydd mot covid-19. Nu fortsätter vi vårt arbete med att även erbjuda hemsjukvårdspatienter en tredje påfyllnadsdos, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Omsorgen gör lex Sarah-anmälan

I samband med att omsorgsförvaltningen tog emot en begäran om yttrande från IVO, Inspektionen för vård och omsorg uppmärksammades ett flertal brister i arbetet med en omsorgstagare.

Omsorgsförvaltningen har genomfört en utredning där det framkom brister i dokumentation och brister i delaktighet både gällande omsorgstagare och anhöriga. Det framkom också att felaktiga system har använts i internkommunikationen gällande omsorgstagaren. Som en följd av utredningens resultat kommer omsorgsförvaltningen göra en Lex Sarah-anmälan till IVO.

Planerade och vidtagna åtgärder

Vidtagna åtgärder

  • Genomförandeplan har upprättats i samarbete med omsorgstagare och anhörig i enlighet med gällande rutiner.
  • Mallar och rutiner för hur arbetet med genomförandeplaner ska genomföras har implementerats under septembermånad i samband med introduceringen av omsorgsförvaltningens nya process för vård- och omsorgsboenden.

Planerade åtgärder

Mallen för genomförandeplan har arbetats om för att bli mer användarvänlig. Den nya mallen implementeras i början av 2022.
Rutiner och processer avseende hantering av klagomål och avvikelser ses över.

– Vår målsättning är självklart att alla omsorgstagare ska känna sig trygga med sin vård och omsorg. Vi anmäler enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg för att säkerställa att våra åtgärder är tillräckliga, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.