Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 19 mars 2021

Fredagen den 19 mars uppmärksammar äldreomsorgen i kommunen att samtliga omsorgstagare som önskat det nu fått sin andra och sista vaccinationsdos mot covid-19.

Kalmar kommun tillsatte vid årsskiftet ett vaccineringsteam för att genomföra vaccineringen av omsorgstagare. Teamet har nu utdelat över 3 100 vaccinationsdoser. I princip alla omsorgstagare på vård- och omsorgsboende, hemsjukvårdspatienter, hemtjänsttagare med en daglig insats samt hushållskontakter som är 70 år och äldre har erbjudits vaccinering mot covid-19. Kvarstår gör cirka 80 omsorgstagare som är nya eller är nytillkommande vaccineringsuppdrag från hälsocentralen. Dessa omsorgstagare kommer att vaccineras under nästa vecka.

När det gäller personalvaccinering har samtliga av äldreomsorgens medarbetare som arbetar nära omsorgstagarna, som exempelvis undersköterskor och sjuksköterskor, erbjudits vaccin mot covid-19. I Kalmars äldreomsorgsverksamheter har över 1100 medarbetare vaccinerats. Av dessa har över 500 även hunnit få vaccindos nummer två.

Ingen omsorgstagare med bekräftad smitta på vård- och omsorgsboende eller evakueringsboende

Över en månad har nu passerat sedan någon omsorgstagare hade en bekräftad smitta covid-19 på kommunens vård- och omsorgsboenden. Samtliga omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden har erbjudits vaccindos nummer två. En direkteffekt av detta vaccinskydd och medarbetarnas följsamhet till de vårdhygieniska rekommendationerna har gett önskat resultat.

Det faktum att samtliga omsorgstagare har erbjudits vaccinationsskydd har också inneburit att kommunen har kunnat ändra besöksrutiner på boenden.

- Närstående till vaccinerade omsorgstagare behöver inte längre skyddsutrustning eller hålla avstånd inne i omsorgstagarens lägenhet vid besöket. Däremot gäller fortsatt restriktioner i gemensamhetsutrymmen på boendet. När det gäller ovaccinerade omsorgstagare ska närstående alltid förhålla sig till restriktionerna och vi rekommenderar att man använder skyddsutrustning som munskydd och visir, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Det är fortsatt viktigt att följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer i övrigt, gällande exempelvis att besökare måste vara symtomfri vid besöket.

Det tidigare besöksförbudet för korttidsverksamheten upphör den 22 mars. Det innebär att från och med nästa vecka gäller samma besöksregler för både korttidsverksamhet och vård- och omsorgsboenden i Kalmars äldreomsorg.

Det finns inte heller någon omsorgstagare med bekräftad covid-19 på evakueringsboendet i Björkenäs. Inom hemtjänsten i Kalmar finns det en omsorgstagare med bekräftad smitta av covid-19.

Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

Äldreomsorgen i Kalmar gör en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av att en omsorgstagare på ett vård- och omsorgboende under förra året har ofredat andra omsorgstagare. När det upptäcktes att omsorgstagare hade blivit utsatta för fysiska och verbala övergrepp av nyinflyttad omsorgstagare sattes stödinsatser in omedelbart. Bland annat utökades bemanningen kvällar och helger och medarbetarna fick handledning.

Omsorgsförvaltningen har genomfört en Lex Sarah-utredning i syfte att förhindra att liknande händelser sker i framtiden. Bland de åtgärder som vidtas finns:

  • Översyn av introduktionsrutin om demens i syfte att förstärka kunskapen vad gäller sexualitet hos personer med demenssjukdom.
  • Kompetensutvecklingsinsats om sexualitet och demenssjukdom för medarbetare på vård- och omsorgsboenden med demensinriktning.
  • Upprätta handlingsplan med åtgärder gällande efterlevnaden av rutinerna för de sociala dokumentationen.

Kommunen är alltid skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg när ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt.