Jämställdhetsintegrering som strategi

Precis som många andra kommuner, arbetar Kalmar kommun med jämställdhetsintegrering för att uppnå ett jämställt samhälle.

Viktiga förutsättningar

Jämställdhetsintegrering används även i EU och FN för att uppnå ett jämställt samhälle. För att uppnå målet behövs jämställdheten finnas med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen.

Kalmar kommun använder sig av styrkedjan, vilket är en metafor för att beskriva hur en verksamhet styrs. Kedjans länkar är de olika organisatoriska nivåer där styrning finns, från styrande dokument ner till mallar, checklistor och rutiner för de som arbetar närmast invånarna.

Vi arbetar utifrån konceptet ”alltid kön aldrig bara kön”. För att uppnå ett så träffsäkert jämställdhetsarbete så måste alltid relevanta maktordningar som påverkar människors livsvillkor även inkluderas. Ett begrepp som brukar användas är "ett intersektionellt jämställdhetsarbete".

10 moment som är centrala för att jämställdhetsintegrera en organisation.

  1. Den politiska ledningen har tagit beslut om jämställdhetsintegrering för hela verksamheten.
  2. Den politiska ledningen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering.
  3. De högsta cheferna kommunicerar beslutet om jämställdhetsintegrering ut i verksamheten samt säkerställer att politikernas beslut om jämställdhetsintegrering genomförs i organisationen.
  4. Ledningen säkerställer organisationens kompetens för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Det finns medarbetare med mandat, kompetens och samordningsansvar för frågor kring jämställdhetsintegrering.
  5. Jämställdhetsperspektiv är synligt i mål, budget och andra styrdokument, både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå.
  6. All individbaserad statistik redovisas och analyseras med kön som indelningsgrund.
  7. I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar.
  8. Verksamheternas resultat för kvinnor och män, flickor och pojkar, kan utläsas ur ordinarie verksamhets- och budgetuppföljning.
  9. Jämställdhetsintegrering har lett till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheterna.
  10. Tillvägagångssättet för jämställdhetsintegrering kan systematiseras och överföras till andra verksamheter.

Listan är hämtad från skr.se

Fler sidor inom så arbetar vi med jämställdhet

Kalmar kommuns jämställdhetspris

Kalmar kommuns jämställdhetspris har delats ut sedan 2004, här kan du läsa om samtliga vinnare

Kalmar kommuns jämställdhetsstrategi

2024 ska Kalmar kommuns verksamheter vara kvalitetssäkrade ur ett jämställdhetsperspektiv

Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Publicerad: 5 april 2019