Våld i nära relationer

Öppna jämförelser av våld i nära relationer bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan  Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med "Öppna jämförelser" är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner.

Årets resultat visar att:

• Allt fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna våldsutövare för att våldsutövandet ska upphöra. 74 procent av kommunerna erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövande kvinnor respektive till våldsutövande män. Det är en ökning på 1–2 procentenheter från föregående år.

I Kalmar erbjuds stödsamtal till vuxna våldsutövare med biståndsbeslut.

• Det är även fler kommuner som erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut, 61 procent av kommunerna till våldsutövande kvinnor och 62 procent till våldsutövande män. Det är en ökning på 1–3 procentenheter från föregående år.

I Kalmar erbjuds stödsamtal till vuxna våldsutövare utan biståndsbeslut.

• Det är fler kommuner, 24 procent, som har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende. Det är en ökning med tre procentenheter från föregående år.

I Kalmar finns inte en rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.

• Det är 13 procent av kommunerna som uppger att de inom området våld i nära relationer systematiskt följt upp resultaten av insatser till enskilda vuxna, sammanställt dem på gruppnivå och använt resultaten för verksamhetsutveckling. Resultatet skiljer sig inte från föregående år, men har totalt ökat med fem procentenheter sedan 2019.

Under 2020 har Kalmar inte följt upp resultaten av insatser till enskilda vuxna och sammanställt på gruppnivå däremot har detta skett tidigare och dessa resultat har använts i utvecklingsarbete. Planering finns för fortsatt arbete med systematisk uppföljning.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 24 juni 2021
Publicerad: 4 juli 2017