Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom området våld i nära relationer bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Årets resultat visar att:

 • Allt fler kommuner, 63 procent, har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare inom verksamhetsområdet våld i nära relationer ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld av närstående.
  I Kalmar finns en rutin för hur handläggare inom verksamhetsområdet våld i nära relationer ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld av närstående.

 • Det är fortfarande relativt få kommuner, 21 procent, som har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.
  I Kalmar finns inte en rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.

 • Allt fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna våldsutövare för att våldsutövandet ska upphöra. Cirka 7 av 10 kommuner erbjuder stödsamtalmedbiståndsbeslut, vilket är en ökning med ca 10 procentenheter från föregående år. Vidare erbjuder cirka 6 av 10 kommuner stödsamtal utan biståndsbeslut, vilket är en ökning med ca 4 procentenheter från föregående år.
  I Kalmar erbjuds stödsamtal till vuxna våldsutövare både med och utan biståndsbeslut.

2019 års resultat visar att:

 • 22 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.
  Kalmar saknar rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.

 • De flesta kommuner uppger att de under det senaste året har genomfört fortbildning inom området våld i nära relationer som riktar sig till handläggare som utreder våldsutsatta vuxna (95 procent) respektive barn som utsatts för eller bevittnat våld (92 procent).
  I Kalmar har handläggare, både för vuxna och barn, fått fortbildning inom området våld i nära relationer.

 • 8 procent av kommunerna uppger att de inom området våld i nära relationer systematiskt följt upp resultaten av insatser till enskilda vuxna, sammanställt dem på gruppnivå och använt dem för att verksamhetsutveckling.
  I Kalmar görs ingen systematisk uppföljning av resultaten.

 • Få kommuner uppger att de inom området våld i nära relationer använt enskildas uppfattning om kvaliteten i verksamheten, för att utveckla myndighetsutövningen (12 procent) respektive utförarverksamheten (11 procent) för vuxna som utsatts för våld av närstående.
  I Kalmar har undersökning gjorts och använts för att utveckla utförarverksamhet men inte för myndighetsutövning.
2018 års resultat visar att:
 • 35 procent av Sveriges kommuner uppger att de har en aktuell skriftlig rutin för att inte röja skyddade personuppgifter vid handläggning och genomförande av beslutade insatser till våldsutsatta vuxna i myndighetsutövningen.
  Kalmar saknar rutin för att inte röja skyddade personuppgifter vid handläggning och genomförande av beslutade insatser till våldsutsatta vuxna i myndighetsutövningen.
 • 15 procent av Sveriges kommuner har en aktuell skriftlig rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.
  Kalmar saknar rutin för att säkra skolgången för barn i skyddat boende.

 • 10 procent av Sveriges kommuner uppger att de systematiskt följt upp resultaten av insatser till enskilda vuxna som de sammanställt på gruppnivå och använt för att utveckla verksamheten.
  I Kalmar görs ingen systematisk uppföljning av resultaten.

 • Fler kommuner uppger att de under det senaste året har genomfört fortbildning inom området våld i nära relationer som riktar sig till handläggare som utreder våldsutsatta vuxna (93 procent) respektive barn som utsatts för eller bevittnat våld (86 procent).
  I Kalmar har handläggare, både för vuxna och barn, fått fortbildning inom området våld i nära relationer.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Publicerad: 4 juli 2017