Våld i nära relationer

Öppna jämförelser av våld i nära relationer bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan  Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med "Öppna jämförelser" är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner.

Årets resultat visar att:

  • Allt fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna våldsutövare för att våldsutövandet ska upphöra. Totalt 80 procent av kommunerna erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövande kvinnor och 79 procent till våldsutövande män. Det är en ökning på sex respektive fem procentenheter från föregående år.

I Kalmar erbjuds våldsutövare, oavsett kön, stödsamtal såväl med som utan biståndsbeslut.

  • Det är även fler kommuner som erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut, 65 procent av kommunerna till våldsutövande kvinnor och 66 procent till våldsutövande män. Det är en ökning på fyra procentenheter från föregående år.

I Kalmar erbjuds våldsutövare, oavsett kön, stödsamtal såväl med som utan biståndsbeslut.

  • Fler kommuner, 28 procent, har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende. Det är en ökning med fyra procentenheter från föregående år.

I Kalmar finns ingen aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.

  • De flesta kommuner uppger att de under det senaste året har genomfört fortbildning inom området våld i nära relationer som riktar sig till handläggare som utreder våldsutsatta vuxna (93 procent) respektive barn som utsatts för eller bevittnat våld (88 procent).

I Kalmar har medarbetare som utreder barn som utsatts för eller bevittnat våld fått fortbildning om våld i nära relation.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022
Publicerad: 4 juli 2017