Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Våld i nära relationer

Öppna jämförelser av våld i nära relationer bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan  Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med "Öppna jämförelser" är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner.

Årets resultat visar bland annat: 

  • Något färre kommuner än förra året har aktuella, skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner inom några av socialtjänstens verksamhetsområden för hur handläggare ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld av närstående. Det gäller bland annat verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevården.

I Kalmar finns rutin inom alla områden, för hur handläggare ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen utsatts för våld av närstående

  • En relativt låg andel, 28 procent, har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddade boenden. Det är samma nivå som föregående år.

I Kalmar finns ingen aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.

  • Allt fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna våldsutövare i syfte att våldsutövandet ska upphöra. Totalt 85 procent av kommunerna erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövande kvinnor och 85 procent till våldsutövande män. Det är en ökning om 5 respektive 6 procentenheter från föregående år.

I Kalmar erbjuds våldsutövare (oavsett kön) stödsamtal såväl med som utan biståndsbeslut

  • Däremot är det något färre kommuner än förra året som erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut, 63 procent av kommunerna erbjuder det till våldsutövande kvinnor och 64 procent till våldsutövande män. Det kan jämföras med 65 procent respektive 66 procent föregående år.

I Kalmar erbjuds våldsutövare (oavsett kön) stödsamtal såväl med som utan biståndsbeslut.

Årets resultat visar att:

  • Allt fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna våldsutövare för att våldsutövandet ska upphöra. Totalt 80 procent av kommunerna erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövande kvinnor och 79 procent till våldsutövande män. Det är en ökning på sex respektive fem procentenheter från föregående år.

I Kalmar erbjuds våldsutövare, oavsett kön, stödsamtal såväl med som utan biståndsbeslut.

  • Det är även fler kommuner som erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut, 65 procent av kommunerna till våldsutövande kvinnor och 66 procent till våldsutövande män. Det är en ökning på fyra procentenheter från föregående år.

I Kalmar erbjuds våldsutövare, oavsett kön, stödsamtal såväl med som utan biståndsbeslut.

  • Fler kommuner, 28 procent, har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende. Det är en ökning med fyra procentenheter från föregående år.

I Kalmar finns ingen aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.

  • De flesta kommuner uppger att de under det senaste året har genomfört fortbildning inom området våld i nära relationer som riktar sig till handläggare som utreder våldsutsatta vuxna (93 procent) respektive barn som utsatts för eller bevittnat våld (88 procent).

I Kalmar har medarbetare som utreder barn som utsatts för eller bevittnat våld fått fortbildning om våld i nära relation.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) omfattar totalt ca 40 nyckeltal och är indelad i tre huvudområden: Barn och ung

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Publicerad: 4 juli 2017