Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiatri

Öppna jämförelser av socialtjänstens psykisk funktionsnedsättning bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan  Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med "Öppna jämförelser" är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner.

Årets resultat visar bland annat:

  • Social färdighetsträning enligt ESL-modellen, ett självständigt liv, innebär bland annat att fungera bättre i olika sociala sammanhang. Andelen kommuner som uppger att de erbjuder ESL har minskat stadigt sedan 2017. I år är det 37 procent av kommunerna som uppger att de erbjuder ESL. Motsvarande resultat 2017 var 52 procent, en minskning med 15 procentenheter.

I Kalmar erbjuds inte social färdighetsträning enligt ESL-modellen

  • Tillgången till öppna verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning minskade kraftigt under covid-19. Årets resultat visar att 69 procent av kommunerna uppger att de erbjuder en öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2022 men fortfarande lägre än åren 2017–2020.

Kalmar har öppen verksamhet i egen regi och genom Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Stadsmissionen

  • Erbjuden arbetslivsinriktad rehabilitering med supported employment enligt IPS-modellen är en indikator som finns inom både socialpsykiatrin och missbruks- och beroendevården. Resultat över tid visar att erbjudande om insatsen minskat inom socialpsykiatrin från 38 procent 2020 till 33 procent 2023, en minskning med 5 procentenheter.

Kalmar erbjuder inte arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS- modellen för målgruppen

Årets resultat visar att:

  • Tillgången till uppsökande verksamhet har minskat. Andelen kommuner på riksnivå som uppger att de erbjuder uppsökande verksamhet befinner sig i år på 25 procent. Motsvarande resultat 2017 var 36 procent, en skillnad på 11 procentenheter.

Kalmar bedriver uppsökande verksamhet för de som riskerar förlora sitt boende men inte för personer med psykisk funktionsnedsättning eller de som är akut hemlösa.

  • Resultat på länsnivå visar att Uppsala, Stockholm och Södermanland är de län som erbjuder insatsen arbetslivsinriktad rehabilitering med supported employment enligt IPS-modellen i störst utsträckning.

Kalmar erbjuder arbetsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen för målgruppen.

  • Andelen kommuner som uppger att de använder IBIC, individens behov i centrum, inom socialpsykiatrin vid utredningar och uppföljningar har ökat både i år och över åren. Det är nu 53 procent av kommunerna som använder IBIC vid utredningar, en ökning med 10 procentenheter sedan 2021. 38 procent av kommunerna använder IBIC vid uppföljningar, en ökning med 4 procentenheter under samma period.

I Kalmar används arbetssättet IBIC vid alla utredningar och uppföljningar.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) omfattar totalt ca 40 nyckeltal och är indelad i tre huvudområden: Barn och ung

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Publicerad: 27 juni 2019