Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiatri

Öppna jämförelser Psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiatri tar fram statistik över kommuners stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Årets resultat visar att:

 • En tredjedel av kommunerna har en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling inom socialpsykiatrin.
  Kalmar har en samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling.

 • Andel handläggare med socionomexamen är 75 procent. Kommuner med fler invånare har högre andel handläggare med socionomexamen.
  I Kalmar har 100% av handläggarna socionomexamen.

 • 89 procent av kommunerna har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig utanför kontorstid, året runt.
  Kalmar har en socialjour med socionomutbildad personal dygnet runt.

 • En tredjedel av kommunerna bedriver uppsökande verksamhet.
  Kalmar bedriver inte uppsökande verksamhet förutom för de som riskerar att förlora sitt boende.

 • 40 procent av kommunerna har aktuella kontinuitetsplaner för bostad med särskild service för vuxna.
  Kalmar har en aktuell kontinuitetsplan för bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning enligt SoL.

2019 års resultat visar att:

 • 47 procent av kommunerna har en aktuell rutin för samordning mellan socialpsykiatrin och barn och unga. 62 procent har det med LSS barn och vuxen.
  Kalmar har en rutin för information till enskilda om samordnad individuell plan (SIP)

 • 15 procent av kommunerna har använt resultat från brukarstyrd brukarrevision i sin verksamhetsutveckling.
  Kalmar har inte genomfört någon brukarstyrd brukarrevision.

 • 51 procent av kommunerna har en aktuell rutin för information till enskilda om samordnad individuell plan (SIP).
  I Kalmar har socialpsykiatrin en rutin för samordning både med barn och unga samt LSS barn och vuxen.

2018 års resultat visar att:

 • 9 procent av kommunerna använder systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling.
  Kalmar har inte använt systematisk uppföljning i sin verksamhetsutveckling inom socialpsykiatrin.

 • 30 procent av kommunerna har uppsökande verksamhet. Kommunernas uppsökande verksamhet har minskat.
  Kalmar arbetar med uppsökande verksamhet för målgruppen.

 • 13 procent av kommunerna använder IBIC (individens behov i centrum) vid utredningar och 9 procent vid uppföljningar.
  I Kalmar har detta inte skett under 2017. Under 2018 har implementeringen av arbetssättet IBIC påbörjats.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Publicerad: 27 juni 2019