Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Krisberedskap inom socialtjänsten

Öppna jämförelser Krisberedskap inom socialtjänsten jämför resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området krisberedskap inom socialtjänsten.

Årets resultat visar att:

  • Andelen kommuner i landet som har en aktuell kontinuitetsplan varie-rar mellan 28 till 43 procent för olika verksamheter. 43 procent har en kontinuitetsplan för särskilda boendeformer för äldre, hemtjänst och för bostad med särskild för service för vuxna enligt LSS. Planerna syftar till att säkerställa att verksamheterna även vid en kris har förutsättningar att bedrivas med god kvalitet.
    Kalmar har aktuell kontinuitetsplan för alla former av boenden.

  • Andelen kommuner med aktuell kontinuitetsplan har ökat för samtliga utom två verksamheter mellan 2019 och 2020. Störst är ökningen för bostäder med särskild service enligt LSS för vuxna, 12 procentenheter och inom särskilda boendeformer för äldre, hemtjänst och kommunal hälso-och sjukvård är ökningen 11 procentenheter.
    Kalmar har aktuell kontinuitetsplan för alla former av boenden.

  • 47 procent av kommunerna har en rutin om att inkludera krisberedskap vid upphandling av särskilda boendeformer för äldre och hemtjänst. Färre kommuner har en sådan rutin för övriga verksamheter, andelen varierar mellan 26 till 38 procent.
    Krisberedskap ingår inte vid upphandling av verksamheter inom Socialförvaltningen i Kalmar.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 2 juli 2020
Publicerad: 27 juni 2019