Krisberedskap inom socialtjänsten

Öppna jämförelser Krisberedskap inom socialtjänsten jämför resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området krisberedskap inom socialtjänsten.

Årets resultat visar att:

  • Andelen kommuner som har en på ledningsnivå beslutad plan för evakuering av särskilt sårbara grupper i boenden som bedrivs i egen regi har minskat för samtliga boendeformer i jämförelse med föregående år.

I Kalmar finns ingen, på ledningsnivå, beslutad plan för evakuering av särskilt sårbara grupper inom socialförvaltningens ansvarsområde.

  • Andelen kommuner med en rutin om att krisberedskap ska ingå i kravspecifikationen vid upphandling av tjänster som utförs för särskilt sårbara grupper varierar mellan 22 och 38 procent för olika boendeformer

Kalmar har en rutin om att krisberedskap ska ingå i kravspecifikationen vid upphandling av tjänster för särskilt sårbara grupper.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022
Publicerad: 27 juni 2019