Krisberedskap inom socialtjänsten

Öppna jämförelser Krisberedskap inom socialtjänsten jämför resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området krisberedskap inom socialtjänsten.

Årets resultat visar bland annat: 

  • Andelen kommuner i landet som har en aktuell kontinuitetsplan för verksamheter som bedrivs av kommunen i egen regi, varierar mellan 10 och 25 procent. 25, 24 respektive 23 procent av kommunerna har en kontinuitetsplan för kommunal hälso- och sjukvård för särskilda boendeformer för äldre och för hemtjänst.

Kalmar har kontinuitetsplaner för verksamheter som bedrivs av kommunen i egen regi men dessa saknar rutiner för återställning och återgång. Planerna ses över kontinuerligt och kommer att kompletteras med de saknade rutinerna under 2023.

  • 48 och 47 procent av kommunerna har krav på att krisberedskap ska ingå vid upphandling av särskilda boendeformer för äldre och hemtjänst. I övrigt varierar andelen kommuner med krav på att krisberedskap ska ingå vid upphandling av tjänster som utförs för särskilt sårbara grupper, mellan 33 och 48 procent.

Vid upphandling av särskilda boendeformer för äldre finns krav med om att krisberedskap ska ingå. I nuvarande avtal som avser bostad med särskild service saknas detta men kommer att finnas med vid kommande upphandlingar.

Årets resultat visar att:

  • Andelen kommuner som har en på ledningsnivå beslutad plan för evakuering av särskilt sårbara grupper i boenden som bedrivs i egen regi har minskat för samtliga boendeformer i jämförelse med föregående år.

I Kalmar finns ingen, på ledningsnivå, beslutad plan för evakuering av särskilt sårbara grupper inom socialförvaltningens ansvarsområde.

  • Andelen kommuner med en rutin om att krisberedskap ska ingå i kravspecifikationen vid upphandling av tjänster som utförs för särskilt sårbara grupper varierar mellan 22 och 38 procent för olika boendeformer

Kalmar har en rutin om att krisberedskap ska ingå i kravspecifikationen vid upphandling av tjänster för särskilt sårbara grupper.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) omfattar totalt ca 40 nyckeltal och är indelad i tre huvudområden: Barn och ung

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Publicerad: 27 juni 2019