Krisberedskap inom socialtjänsten

Öppna jämförelser Krisberedskap inom socialtjänsten jämför resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området krisberedskap inom socialtjänsten

Årets resultat visar att:

 • Andelen kommuner som anger att de har en beredskapsplan för höga temperaturer i LSS-boenden för barn har ökat från 38 procent 2016 till 70 procent 2019. För LSS-boenden vuxna har andelen ökat från 46 procent 2016 till 72 procent 2019.
  Kalmar har inte upprättat beredskapsplaner för höga temperaturer i LSS-boenden för barn eller vuxna.

 • Andelen kommuner som anger att de har en plan för evakuering av särskilt sårbara grupper har minskat något i jämförelse mellan åren 2018 och 2019 för nästan alla insatsformer. För HVB barn har andelen minskat från 51 procent 2018 till 40 procent 2019.
  Kalmar har inte upprättat evakueringsplaner för särskilt sårbara grupper.

2018 års resultat visar att:

 • Andelen kommuner som anger att de har en beredskapsplan för höga temperaturer har ökat jämfört med 2016. Höga temperaturer under flera dagar kan påverka hälsan för särskilt sårbara grupper, bland annat ökar risken för uttorkning och värmeslag. Med särskilt sårbara grupper avses här personer som har sitt hem i boenden som drivs av socialtjänsten. För LSS-boende avseende vuxna har 60 procent av kommunerna en beredskapsplan för höga temperaturer.
  Kalmar saknar beredskapsplan för höga temperaturer för personer som har sitt hem i boenden som drivs av socialtjänsten.

 • Andelen kommuner som anger att de har en plan för evakuering av särskilt sårbara grupper har ökat något i jämförelse med åren 2017 och 2016.
  Kalmar saknar evakueringsplan för särskilt sårbara grupper.

 • Socialstyrelsen skriver att socialtjänstens del i kommunens krisberedskap kan tydliggöras i den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen.
  Kalmars kommunala risk- och sårbarhetsanalys saknar detta perspektiv.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarna ger Kalmar kommun gott betyg

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Publicerad: 27 juni 2019