Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av kommunens stöd till personer med funktionsnedsättning bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner.

Årets resultat visar att:

 • 55 procent av kommunerna använder arbetssättet IBIC vid alla utredningar inom LSS och 37 procent IBIC vid alla uppföljningar. Det är en ökning med 14 procentenheter respektive 8 procentenheter sedan 2021.

I Kalmar används arbetssättet IBIC vid alla utredningar och uppföljningar.

 • 44 procent av kommunerna har aktuella skriftliga rutiner för hur handläggare ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen har utsatts för våld inom LSS vuxen och 45 procent inom LSS barn.

I Kalmar finns skriftliga rutiner för hur handläggare ska gå tillväga vid indikationer på att en vuxen har utsatts för väld såväl inom LSS vuxen som LSS barn.

 • Andelen kommuner med aktuella, skriftliga överenskommelser beslutade på ledningsnivå för extern samverkan för barn respektive vuxna med funktionsnedsättning minskar inom båda områden.

I Kalmar finns aktuella överenskommelser om samverkan med Barn och ungdomspsykiatrin, Barn och ungdomsmedicin, Barn och ungdomshabilitering, Vuxenpsykiatrin och Vuxenhabilitering. Aktuell överenskommelse om samverkan saknas med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Årets resultat visar att:

 • Det är framför allt i utförarverksamheten inom LSS som kommuner använder enskildas uppfattning som underlag för verksamhetsutveckling, 61procent av kommunerna uppger att de använder det i utförarverksamhet, och enbart 12 procent inom myndighetsutövningen.

  I Kalmar har genomförts undersökning om enskildas uppfattning för att utveckla verksamheten inom utförarverksamhet men inte inom myndighetsutövning.

 • Allt fler använder arbetssättet IBIC vid utredningar och uppföljningar, men det är fortsatt väldigt få kommuner som har använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling, 7 procent.

  I Kalmar används arbetssättet IBIC vid utredningar och uppföljningar, men resultatet från systematisk uppföljning används inte till verksamhetsutveckling.

 • Samlade kompetensplaner finns i omkring en tredjedel av kommunerna. Det är en ökning sedan 2016, men innebär att majoriteten alltjämt saknar sådana planer.

  I Kalmar finns en samlad kompetensutvecklingsplan.

 • Ett bakgrundsmått visar att andelen handläggare med socionomexamen skiljer sig över landet, på riksnivå är det 82 procent av handläggarna som är socionomer inom LSS

  I Kalmar är 90,9 procent av handläggarna inom LSS socionomer.

 • Aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan med psykiatrin finns inom LSS enbart i omkring en tredjedel av kommunerna.

  I Kalmar finns aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan med psykiatrin.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022
Publicerad: 4 juli 2017