Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet.

Enkäten som genomförts bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKR's) nationella enkät som görs varje år. Kalmar kommun har valt att göra lokala tillägg. Enkäten genomförs inom våra verksamhetsområden:

Barn och familj
• social barn- och ungdomsvård (vårdnadshavare och ungdomar från 13 år) - mottagning, utredning och placering

Vuxen
• ekonomiskt bistånd
• våld - mottagning och utredning
• missbruk- och beroendevård
• socialpsykiatri

Resultatet från 2019 års brukarundersökning inom individ - och familjeomsorg Pdf, 328.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Enkätundersökningen 2019 inom funktionsnedsättningsområdet omfattar:
• Vuxna personer med funktionsnedsättning och beslut om servicebostad enligt LSS
• Vuxna personer med beslut om bostad med särskild service enligt SoL

Årets uppföljning av enkätundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet omfattar:
• Vuxna personer med beslut om gruppbostad.

Undersökningen syftar till att få fram jämförbara resultat på brukarupplevd kvalitet inom LSS.

Resultatet från 2019 års brukarundersökning inom funktionsnedsättning Pdf, 561.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) omfattar totalt ca 40 nyckeltal och är indelad i tre huvudområden: Barn och ung

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 12 december 2019
Publicerad: 3 juli 2017