Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Kommunens kvalitet i korthet

En av de största och viktigaste undersökningarna är Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som årligen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), där 260 av Sveriges kommuner deltog 2018.

Kalmar kommun arbetar aktivt med jämförelser med andra kommuner. Syftet är att ge en bild av hur de egna verksamheterna står sig i jämförelse med andra och att ge ett underlag till verksamhetsutveckling och dialog med medborgarna. KKiK består av 36 mått som fördelas på om områdena Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.

Generellt visar Kalmar ett mycket bra resultat i KKiK-undersökningen. Kalmar har deltagit under flera år och den övergripande trenden över tiden är att placeringen allt oftare blir bland de bästa 25 procenten (grönt) eller de mittersta 50 procenten (gult), och i färre fall blir bland de sämsta 25 procenten (rött) av de jämförda kommunerna.

Flertalet av nyckeltalen under området Barn och miljö avser utbildnings-verksamheten, men även nyckeltal kopplat till barn och unga inom kultur och fritid samt barn samt unga i behov av stöd och omsorg.

Kalmar når ett mycket bra resultat inom området. Kommunen tillhör exempelvis bland de 25 procent bästa nät det gäller andelen elever i åk 9 (kommunala skolor) som är behöriga till yrkesprogram samt kostnader för grundskolan F-9 mm.

Området Stöd och omsorg fokuserar på de grupper av medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov. Exempel äldreomsorg, daglig verksamhet LSS samt individ- och familjeomsorg.

Äldreomsorgen visar goda eller genomsnittliga värden både gällande kvalitetsaspekter samt kostnader. Däremot ligger kostnaden för verksamheter som ger stöd till personer med funktionsnedsättning högt jämfört med övriga kommuner. Andelen brukare som kommit ut i varaktig försörjning efter insats hos socialtjänsten samt kvalitetsaspekter vid LSS grupp- och serviceboende visar däremot låga värden.

Inom detta område finns nyckeltal som mäter kommunens service till de som bor, vistas eller verkar i kommunen. Kommunal service såsom bibliotek ingår liksom hållbart samhällsbyggande, både socialt vad avser arbetsmarknad och delaktighet, ekono­miskt kopplat till näringsliv samt miljö.

Även inom detta område visar Kalmar kommun ett bra resultat. Servicemätningen avser e-post och telefoni och här visar Kalmar kommun ett mycket bra resultat. Även valdeltagandet vid kommunen var högt och mätning av företagsklimatet visar bra resultat.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet (2017 års värde) visar däremot ett lägre resultat jämfört med övriga kommuner och där pågår olika insatser.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

SCB:s medborgarundersökning

Invånarna ger Kalmar kommun gott betyg

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 6 december 2019
Publicerad: 16 maj 2018