Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) omfattar totalt 42 nyckeltal och är indelad i tre huvudområden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.

För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, “grön” innebär att kommunen tillhör de bästa 25 procenten, “gul” innebär att kommunen tillhör de mittersta 50 procenten och “röd” innebär att kommunen tillhör de sämsta 25 procenten. 2020 deltog 260 kommuner.

Kalmar kommun visar 2020 en klart förbättrat resultatet jämfört med föregående år.
55 procent (37 procent 2019) av nyckeltalen är gröna, 36 procent (46 procent) är gula, 9 procent (17 procent) är röda.

Diagram som visar siffror för barn och unga, stöd och service och samhälle och miljö

Kalmar kommun arbetar aktivt med jämförelser med andra kommuner. Syftet är att ge en bild av hur de egna verksamheterna står sig i jämförelse med andra och att ge ett underlag till verksamhetsutveckling och dialog med medborgarna. KKiK består av 36 mått som fördelas på om områdena Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.

Generellt visar Kalmar ett mycket bra resultat i KKiK-undersökningen. Kalmar har deltagit under flera år och den övergripande trenden över tiden är att placeringen allt oftare blir bland de bästa 25 procenten (grönt) eller de mittersta 50 procenten (gult), och i färre fall blir bland de sämsta 25 procenten (rött) av de jämförda kommunerna.

Området Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Flertalet av nyckeltalen under avsnittet Barn och unga avser utbildningsverk­samheten, men även nyckeltal kopplat till barn och unga inom kultur- och fritid ingår.

När det gäller resultat inom skolan, samt elevernas känsla av trygghet i skolan visar Kalmar kommun ett bra resultat. Även den genomsnittliga kostnaden per grundskole- och gymnasieelev ligger på en bra nivå jämfört med övriga kommuner.

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek noterar låga värden. En inverkande faktor till detta skulle kunna vara att i mindre kommuner är det ofta biblioteket som står för kommunens kulturaktiviteter, man har ingen kulturenhet. Här i Kalmar har vi en kulturenhet och regionala institutioner som genomför en del av det biblioteket gör i mindre kommuner.

Området fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov. Exempel äldreomsorg, daglig verksamhet LSS samt individ-och familjeomsorg

Verksamheterna vid Kalmar kommun arbetar långsiktigt med stän­diga förbättringar och årets resultat visar en klar förbättring jämfört med föregående år. Äldreomsorgen visar genomsnittliga eller goda värden både gällande kvalitetsaspekter samt kostnader. Trenden är att omsorgstagarnas bedömning av nöjdheten med verksamheten blir bättre för varje mätning. Brukarbedömningen vid hemtjänst äldreomsorgen visar 2020 det bästa uppmätta resultatet.

Även brukarbedömningen vid Individ- och familjeomsorgen visar ett bra resultat. Däremot ligger kostnaden för funktionsnedsättning totalt (SOL, LSS, SFB) högt jämfört med övriga kommuner. Det finns ett nationellt utjämningssystem i vilket Kalmar är en av de kommuner som får mest pengar i kompensation på grund av stora volymer i förhållan­de till vår kommunstorlek. En anledning till de stora volymerna är en relativt stor inflyttning från närliggande kommuner. Arbetet med att förbättra resultatet av nyckeltalet ingår i målarbetet 2021.

Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd varierar mellan åren men snittet de senaste åren visar ett lågt resultat jämfört med övriga kommuner.

Inom området finns nyckeltal som mäter kommunens service till de som bor, vistas eller verkar i kom­munen. Kommunens arbetsmarknadsverksamhet och mätning av företagsklimatet ingår också.

Även inom detta område visar Kalmar kommun ett bra resultat. Servicemätning avseende e-post och telefoni visar mycket bra resultat lik­som mätning av företagsklimatet inom kommunen.

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person visar en hög nivå och en stigande trend medan snittet för Sveriges kommuner visar en sjunkande trend.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad: 16 maj 2018