Ekonomiskt bistånd

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd tar fram statistik över kommuners stöd till personer med ekonomiskt bistånd.

Årets resultat visar att:

 • Fler kommuner har skriftliga och beslutade överenskommelser med bostadsföretag och hyresvärdar. Däremot har 4 av 5 kommuner inte en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer med hyresskuld avhyses.
  Kalmar saknar överenskommelser med bostadsföretag och hyresvärdar. Kalmar har en rutin för att förhindra att barnfamiljer med hyresskuld avhyses. Den följs dock upp vart tredje år, inte vartannat.

 • Arbetet med våld i nära relationer fortsätter att utvecklas. 73 procent av kommunerna använder FREDA-kortfrågor för att upptäcka våld, vilket är en ökning med fem procentenheter från 2018.
  Kalmar använder FREDA-kortfrågor för att upptäcka våld.

 • Andelen kommuner som använder systematisk uppföljning i sin verksamhetsutveckling har minskat med sju procentenheter, från 22 till 15 procent 2019.
  Kalmar använder systematisk uppföljning i sin verksamhetsutveckling.

2018 års resultat visar att:

 • 62 procent av kommunerna i Sverige använder en strukturerad utredningsmall där även barns situation finns med när behovet av ekonomiskt bistånd utreds.
  Kalmar använder en utredningsmall där barns situation finns med när behovet av ekonomiskt bistånd utreds.

 • 59 procent av alla kommuner har en rutin för hur personalen ska agera vid indikation på att någon har utsatts för våld av närstående.
  Kalmar har en sådan rutin för hur personal ska agera vid indikation på att någon har utsatts för våld av närstående.

 • Andelen kommuner som använder systematisk uppföljning i sin verksamhetsutveckling har ökat. I år är det 22 procent inom ekonomiskt bistånd, vilket är en ökning med tre procentenheter.
  Kalmar har inte använt systematisk uppföljning i sin verksamhetsutveckling inom området ekonomiskt bistånd.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarna ger Kalmar kommun gott betyg

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 28 juni 2019
Publicerad: 29 juni 2018