Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Ekonomiskt bistånd

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd tar fram statistik över kommuners stöd till personer med ekonomiskt bistånd.

Årets resultat visar att:

 • Fler andel kommuner arbetar med uppsökande verksamhet. Framförallt är det fler kommuner som bedriver någon form av uppsökande verksamhet riktat till personer som riskerar att förlora sitt boende. En höjning på 10 procentenheter år 2020 jämfört med 2019.
  Kalmar bedriver uppsökande verksamhet riktat till personer som riskerar att förlora sitt boende men inte för akut hemlösa.

 • Större kommuner, sett till befolkning, utför i högre utsträckning uppföljning uppdelat på kön och använder uppföljningen i utvecklingsarbete.
  Kalmar har genomfört systematisk uppföljning uppdelat på kön samt använt detta till verksamhetsutveckling

 • Ungefär var tionde kommun erbjuder individuella möten med både kvinnan och mannen i hushållet, det visar en ny indikator som belyser arbetet för jämställdhet.
  I Kalmar erbjuds individuella möten med kvinnan och mannen men möten genomförs inte alltid individuellt

 • Det finns skillnader mellan landsbygdskommuner och större städer när det gäller arbetet mot våld. Resultaten för 2020 är jämfört med år 2019 oförändrade när det gäller indikatorer som belyser området våld.
  I Kalmar används FREDA-kortfrågor och det finns en rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld men det saknas i dagsläget en rutin för skyddade personuppgifter

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 2 juli 2020
Publicerad: 29 juni 2018