Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser av socialtjänstens barn- och ungdomsvård bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan  Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med "Öppna jämförelser" är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner.

Årets resultat visar bland annat:

  • Andelen utbildad personal med mer än fem års erfarenhet av barnutredningar uppges i årets öppna jämförelser vara 47 procent. Det är en liten minskning i jämförelse med 2022, då det var 47 procent. Utbildad personal med längre erfarenhet finns främst i kommuner med 30 000 till 200 000 invånare.

I Kalmar kommun är andelen utbildad personal med mer än fem års erfarenhet 46%. Det är en ökning från föregående år då andelen var 42%

  • En högre andel, 55 procent, av kommunerna har en samlad plan för familjehemmens kompetensutveckling i jämförelse med förra årets 50 procent.

I Kalmar kommun finns en samlad plan för familjehemmens kompetensutveckling. Utbildningar som erbjuds är bl.a Ett hem att växa i.

  • Endast 49 procent av kommunerna uppger att de lämnat skriftlig information till alla placerade barn om barnets rättigheter samt kontaktuppgifter till socialsekreterare och till IVO. Det är en minskning från 52 procent 2022.

Kalmar kommun har lämnat skriftlig information till alla placerade barn (som har förmåga att ta till sig skriftlig information om barnets rättigheter, kontaktuppgifter till socialsekreterare samt information om IVO:s funktion ”Barns- och ungdomslinjen”.

Årets resultat visar att:

  • Fler kommuner har en aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden i jämförelse med 2021. Särskilt stor är ökningen gällande överenskommelser för samverkan med förskola, skola och polis.

I Kalmar finns skriftliga överenskommelser om extern samverkan i enskilda ärenden mellan socialtjänst, primärvården, tandvården, mödravården, barnhälsovården, barn och ungdomspsykiatri, barn och ungdomsmedicin, barn och ungdomshabilitering, förskola, skola och polis.

  • Andel utbildad personal med mer än fem års erfarenhet av barnutredningar uppges i år vara 48 procent. Det är en ökning i jämförelse med 2021 då det var 44 procent.

I Kalmar är andelen utbildad personal med mer än fem års erfarenhet 42 procent. Det är en minskning från föregående år då andelen var 47.1 procent.

  • 52 procent av kommunerna har gett skriftlig information till placerade barn om barnets rättigheter och kontaktuppgifter till ansvariga. Det är en ökning i jämförelse med 44 procent 2021.

    I Kalmar får alla placerade barn skriftlig information om sina rättigheter och kontaktuppgifter till ansvariga.

Årets resultat visar att:

• 83 procent av kommunerna har satsat på fortbildning om våld i nära relationer. Det är en minskning mot 94 procent av kommunerna 2020.

I Kalmar har handläggare har fått fortbildning om våld i nära relationer det senaste året.

• 24 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende. Det är en ökning mot 21 procent av kommunerna 2020.

I Kalmar finns ingen aktuell rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende.

• 55 procent av kommunerna har en aktuell rutin för information till enskilda om samordnad individuell plan (SIP). Det är en ökning i jämförelse med 52 procent av kommunerna 2020 och 2019.

I Kalmar finns en aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP).

• 28 procent av kommunerna har använt enskildas uppfattning till att utveckla myndighetsutövningen. Det kan jämföras med 39 procent 2020.

I Kalmar används den enskildes uppfattning till att utveckla myndighetsutövningen.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) omfattar totalt ca 40 nyckeltal och är indelad i tre huvudområden: Barn och ung

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Publicerad: 3 juli 2017