Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser av socialtjänstens barn- och ungdomsvård bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan  Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med "Öppna jämförelser" är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner.

Årets resultat visar att:

 • I 89 procent av Sveriges kommuner finns möjligheten att kontakta en socialjour bemannad med socionomer utanför kontorstid året runt.
  I Kalmar finns bemannad socialjour utanför kontorstid året runt.

 • Cirka 48 000 barn ingick i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd under 2019. Antalet familjer med barn som tar emot såväl långvarigt som tillfälligt ekonomiskt bistånd kan förväntas öka under 2020 som en konsekvens av covid-19-pandemin.
  Andelen barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd var i Kalmar 0,9 (riket 2,2).

 • 61 procent av kommunerna uppger att de har en rutin för intern sam-ordning mellan den sociala barn- och ungdomsvården och ekonomiskt bistånd.
  I Kalmar finns en rutin (Samordning internt - myndighetshandläggning), men denna är inte uppdaterad.
 • Få kommuner uppger att de har en upprättad kontinuitetsplan för boen-den som tar emot särskilt sårbara grupper av barn.
  Kalmar har en upprättad kontinuitetsplan.

 • Majoriteten av kommunerna har satsat på fortbildning om våld i nära relationer, men knappt hälften kartlägger omfattningen barn i kommunen som utsätts för våld eller bevittnar våld mot närstående.
  Handläggarna har fått fortbildning om våld i nära relationer och kartläggning är gjord.


Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 2 juli 2020
Publicerad: 3 juli 2017