SCB:s medborgarundersökning 2019

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2019. Kalmar ligger mycket bra till inom samtliga nöjdhets-index och noterar mätvärden som är bättre än snittet för landets kommuner inom samtliga mätområden.

Kalmar som en plats att bo och leva på:

Nöjd-region-index, NRI, mäter hur medborgarna ser på Kalmar kommun som en plats att bo och leva på. Här har bland annat svaren på frågor om utbildning och kommersiellt utbud hjälpt till att höja betyget till 68 av 100. Medel för samtliga deltagande kommuner blev 59.

Nöjd kund index för bostäder och trygghet är ett område som kommunens medborgare tycker att kommunen ska jobba med. I årets mätning erhöll bostäder 58 och trygghet 60 NRI.

Hela 90 procent av invånarna vill rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kalmar kommun och det är inte bara de som bott länge i kommunen som är nöjda.

Kalmar kommuns olika verksamheter

De svar som vägts samman i det så kallade Nöjd-Medborgar-Index, NMI, handlar om kommunens verksamheter. Exempel på områden som mäts inom detta avsnitt är räddningstjänst, skola, äldreomsorg samt vatten- och avlopp.

Kalmar får här 63 av 100 vid mätningen vilket är ett lägre resultat än föregående år, men fortfarande ett mycket bra resultat vid jämförelse med andra kommuner. En av orsakerna till det lägre resultatet är att idrotts- och motionsanläggningarna får ett lägre betygsindex. När det gäller invånarnas syn på hur kommunen sköter sina olika verksamheter är detta fortsatt bland de bästa i landet.

Inflytande i Kalmar kommun

Det tredje avsnittet är nöjdhets-indexet (NII) som mäter hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Kalmar nöjdhetsindex är här 49 medan snittet för landet är 39. Områden som mäts är kontakt, information, påverkan och förtroende.

I årets Medborgarundersökning har Kalmar kommun valt att inkludera ett par egna frågor. Dessa berör Kalmar stadskärnas tillgänglighet och attraktivitet. Här är en sammanställning av resultaten (pdf)pdf.

 Under hösten 2019 tillfrågades 1 200 slumpmässigt utvalda invånare 18–84 år i Kalmar kommun. Svarsfrekvens för Kalmar var 40 procent och genomsnitt för deltagande kommuner var 41 procent. Undersöknings-resultatet har sammanställts av SCB och publicerars i en rapport med bilaga som du hittar längst ner på denna sida. Totalt deltog 135 kommuner i undersökningen.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 17 februari 2020
Publicerad: 16 maj 2018