SCB:s medborgarundersökning

Kalmar kommun på första plats när det gäller invånarnas syn på kommunens verksamheter! Även när det gäller ”Bästa platsen att bo och leva på” och ”Inflytande” ligger kommunen mycket bra till med en fjärde respektive fjortonde plats. Det visar SCB:s medborgarundersökning för 2018.

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2018. Kalmar ligger bra till inom samtliga nöjdhets-index och erhåller mätvärden som är bättre eller lika med snittet för landets kommuner inom samtliga mätområden.

Kalmar som en plats att bo och leva på:

Nöjd-region-index, NRI, mäter hur medborgarna ser på Kalmar kommun som en plats att bo och leva på. Här har bland annat svaren på frågor om utbildning och kommersiellt utbud hjälpt till att höja betyget till 72 av 100, Medel för samtliga deltagande kommuner blev 62.

Nöjd kund index för bostäder och trygghet har en stigande trend, men detta är ändå områden som kommunens medborgare tycker att kommunen ska fortsätta att jobba vidare med. I årets mätning erhöll bostäder 60 och trygghet 61.

Hela 94 procent av invånarna vill rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kalmar kommun och det är inte bara de som bott länge i kommunen som är nöjda.

Kalmar kommuns olika verksamheter

De svar som vägts samman i det så kallade Nöjd-Medborgar-Index, NMI, handlar om kommunens verksamheter. Exempel på områden som mäts inom detta avsnitt är räddningstjänst, skola, äldreomsorg samt vatten- och avlopp. Kalmar får här 68 av 100 vilket är det bästa resultatet för de kommuner som deltar i mätningen. Snittet för landet är 56.

Inflytande i Kalmar kommun

Det tredje avsnittet är nöjdhets-indexet (NII) som mäter hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Kalmar nöjdhetsindex är här 48 medan snittet för landet är 42. Områden som mäts är kontakt, information, påverkan och förtroende.

I årets Medborgarundersökning har Kalmar kommun valt att inkludera ett par egna frågor. Dessa berör Kalmar stadskärnas tillgänglighet och attraktivitet. Här är en sammanställning av resultaten (pdf)pdf.

 Under hösten 2018 tillfrågades 1 200 slumpmässigt utvalda invånare 18–84 år i Kalmar kommun. Svarsfrekvens på för Kalmar var 43 procent och genomsnitt för deltagande kommuner var 41 procent. Undersöknings-resultatet har sammanställts av SCB och publicerars i en rapport med bilaga som du hittar längst ner på denna sida. Totalt deltog 111 kommuner i undersökningen.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 22 mars 2019
Publicerad: 16 maj 2018