Vassmolösa före detta ångsåg

Mellan 1946 och 1976 fanns ett sågverk i Vassmolösa. I verksamheten användes så kallat doppningsmedel för att undvika att virket blev angripet av svamp. Efter en tid visade det sig att detta ämne var giftigt.

Det är doppningsmedlet som gett upphov till de föroreningar vi nu har hittat på platsen.

Kartbild över var Vassmolösa gamla ångsåg ligger.

Vassmolösa ligger på Nybroåsen varifrån vatten tas för kommunal vattenförsörjning. Att marken där Vassmolösa ångsåg bedrivits är förorenad medför på lång sikt en risk för spridning till grundvattentäkten. På vissa platser inom det gamla barkutfyllnadsområdet finns det dessutom så pass höga halter av förorening att det är olämpligt att vistas där. Sammantaget gör detta att det är angeläget att genomföra saneringsåtgärder. Kalmar kommun har fått bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra sanering av området.

Kommunen har sanerat två etapper, år 2015/2016 och 2021/2022.

Vassmolösa ångsåg, saneringsområde för etapp 1.

Bilden visar etapp ett av saneringsarbetet.

Vassmolösa ångsåg, saneringsetapp 2.

Bilden visar etapp två av saneringsarbetet.

Saneringsarbete 2023-2024

Kalmar kommun kommer att sanera en etapp 3. Saneringen planeras genomföras mellan 2023-04-01 och 2023-12-31 och kommer att utföras med grävmaskin. Större delen av saneringen sker under våren/försommaren 2023, endast en mindre del kommer att saneras under hösten 2023.

Återställningen kommer att ske under våren 2024 med preliminärt färdigställande 2024-05-31. De förorenade massorna kommer att transporteras till avfallsmottagare i Kalmarområdet. Vid saneringen är det av praktiska skäl inte möjligt att stängsla in området. Vi kommer istället att genom skyltar och andra markeringar visa var saneringen pågår. Området kommer efter saneringen att planteras för att åter bli ett skogsområde. Området ska även i framtiden fungera som skogs- och rekreationsområde. Hela saneringsarbetet planeras vara klart 2024.

Kartbild över saneringsområde etapp 3 vid Vassmolösa ångsåg.

Bilden visar etapp 3 av saneringsarbetet.

Det är Kalmar kommun som genomför saneringen tillsammans med ramavtalsupphandlade konsulter och entreprenörer.

Kontakt

Fler sidor inom förorenade områden

Kalmar före detta gasverk

Vid södra Sandås i Kalmar låg tidigare stadens gasverk. Här har föroreningar hittats och marken ska saneras.

Soptippen i Tegelviken

1920 till 1980 var Tegelviken en soptipp. Här deponerades avfall från hushåll, industrier och byggarbetsplatser.

Så jobbar vi med förorenade områden

I Kalmar kommun finns ett antal förorenade områden. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med sådana områden.

Senast uppdaterad: 28 mars 2023
Publicerad: 19 juni 2019