Vassmolösa före detta ångsåg

Mellan 1946 och 1976 fanns ett sågverk i Vassmolösa. I verksamheten användes så kallat doppningsmedel för att undvika att virket blev blått av svampangrepp. Efter en tid visade det sig att detta ämne var giftigt.

Det är doppningsmedlet som gett upphov till de föroreningar vi nu har hittat på platsen.

Vassmolösa ligger på Nybroåsen varifrån vatten tas för kommunal vattenförsörjning. Att marken där Vassmolösa ångsåg bedrivits är förorenad medför på lång sikt en risk för spridning till grundvattentäkten. På vissa platser inom det gamla barkutfyllnadsområdet finns det dessutom så pass höga halter av förorening att det är olämpligt att vistas där. Sammantaget gör detta att det är angeläget att genomföra saneringsåtgärder. Tills vidare har kommunen satt upp skyltar runt barkutfyllnaden för att förhindra tillträde.

Vassmolösa ångsåg, saneringsområde för etapp 1.

Bilden visar etapp ett av saneringsarbetet.

Saneringsarbete 2015-2016

Under 2015 fick kommunen 4,5 miljoner kronor i bidrag för en första åtgärdsetapp som omfattar doppningsplatserna med omgivande mark. Efterbehandlingen, som har bestått av bortschaktning av de förorenade massorna och deponering på Moskogen, är avslutad och avrapporterad till Länsstyrelsen.

Kvarvarande saneringsbehov

Kommunen har under våren 2018 fått ungefär 40 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att under 2018-2020 sanera etapp 2. Vi har genomfört provtagningar och undersökningar för att ta reda på hur avfallet ser ut och hur det bäst tas om hand. Resultaten visar att runt 30 000 ton massor behöver schaktas upp och tas om hand. För att genomföra detta stora arbete på bästa sätt behöver ytterligare utredningar göras.

Preliminär tidplan

  • Fortsatt åtgärdsförberedande arbete september, 2018 - april 2019
  • Projektering, maj- juni 2019
  • Beställning av entreprenad, augusti -september 2019
  • Entreprenad, oktober 2019 - april 2020
  • Återställning, maj – juni 2020
  • Slutrapport, september 2020
Vassmolösa ångsåg, saneringsetapp 2.

Bilden visar etapp två av saneringsarbetet.

Kontakt

Fler sidor inom förorenade områden

Kalmar före detta gasverk

Vid södra Sandås i Kalmar låg tidigare stadens gasverk. Här har föroreningar hittats och marken ska saneras.

Soptippen i Tegelviken

1920 till 1980 var Tegelviken en soptipp. Här deponerades avfall från hushåll, industrier och byggarbetsplatser.

Så jobbar vi med förorenade områden

I Kalmar kommun finns ett antal förorenade områden. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med sådana områden.

Publicerad: 19 juni 2019