Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Vassmolösa före detta ångsåg

Mellan 1946 och 1976 fanns ett sågverk i Vassmolösa. I verksamheten användes så kallat doppningsmedel för att undvika att virket blev angripet av svamp. Efter en tid visade det sig att detta ämne var giftigt.

Det är doppningsmedlet som gett upphov till de föroreningar vi nu har hittat på platsen.

Kartbild över var Vassmolösa gamla ångsåg ligger.

Vassmolösa ligger på Nybroåsen varifrån vatten tas för kommunal vattenförsörjning. Att marken där Vassmolösa ångsåg bedrivits är förorenad medför på lång sikt en risk för spridning till grundvattentäkten. På vissa platser inom det gamla barkutfyllnadsområdet finns det dessutom så pass höga halter av förorening att det är olämpligt att vistas där. Sammantaget gör detta att det är angeläget att genomföra saneringsåtgärder.

Vassmolösa ångsåg, saneringsområde för etapp 1.

Bilden visar etapp ett av saneringsarbetet.

Saneringsarbete 2015-2016

Under 2015 fick vi 4,5 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för en första åtgärdsetapp som omfattar doppningsplatserna med omgivande mark. Efterbehandlingen, som har bestått av bortschaktning av de förorenade massorna och deponering på Moskogen, är avslutad och avrapporterad till Länsstyrelsen.

Saneringsarbete 2020-2021

Under 2020 har projektering av området utförts. Just nu är upphandlingen av mottagning av förorenade massor överklagad därmed är tidplanen för saneringen framskjuten. Vi räknar med att saneringen av den andra etappen kommer kunna påbörjas längre fram i vår under 2021. Vi räknar med att ungefär 30 000 ton massor kommer att schaktas bort ur barkupplaget i södra delen av området. Det är inte ekonomiskt rimligt att återställa marken till ursprunglig marknivå utan vi kommer att utforma slänter mot marken runtomkring. Området ska även i framtiden fungera som skogs- och rekreationsområde. Hela saneringsarbetet planeras vara klart 2021.

Det är Kalmar kommun som genomför saneringen tillsammans med ramavtalsupphandlade konsulter och entreprenörer. För hela saneringsarbetet har vi beviljats 51,6 miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket.

Preliminär tidplan

  • Entreprenad, april 2021 - september 2021
  • Återställning, oktober 2021
  • Slutrapport, december 2021
Vassmolösa ångsåg, saneringsetapp 2.

Bilden visar etapp två av saneringsarbetet.

Kontakt

Fler sidor inom förorenade områden

Kalmar före detta gasverk

Vid södra Sandås i Kalmar låg tidigare stadens gasverk. Här har föroreningar hittats och marken ska saneras.

Soptippen i Tegelviken

1920 till 1980 var Tegelviken en soptipp. Här deponerades avfall från hushåll, industrier och byggarbetsplatser.

Så jobbar vi med förorenade områden

I Kalmar kommun finns ett antal förorenade områden. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med sådana områden.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 19 juni 2019