Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Soptippen i Tegelviken

Utredningsområde för föroreningar i Tegelviken.

Karta över utredningsområdet.

Under sextio år, mellan 1920 och 1980, var Tegelviken en soptipp. Här deponerades avfall från hushåll, industrier och byggarbetsplatser.

Idag är det mer än trettio år sedan soptippen lades ned. Numera är området plats för Kalmar Vattens avloppsreningsverk samt KSRR:s kontor och återvinningscentral.

Men inte bara det. Tegelviken är också ett rekreations- och strövområde. Platsen ligger naturskönt vid södra Kalmarsund. Därför har området kartlagts i syfte att kanske senare bli sanerat.

Vi har inventerat området

År 2012 genomförde Kalmar kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län en gemensam inventering av kommunens gamla avfallsdeponier.

Eftersom Tegelviksdeponin på sin tid var stor och omfattande, och dessutom låg nära havet, fick den en hög riskklassning (kan på lång sikt utgöra stor risk för människor och miljö).

Närmare undersökningar har gjorts

Det övergripande syftet är att få en så bra uppfattning som möjligt om hur marken påverkats av den gamla soptippen. Därmed också ett ungefärligt svar på hur mycket föroreningar som kan finnas i marken och grundvattnet.

Målet är att avgöra vilka åtgärder som eventuellt behövs för att eliminera miljörisken i framtiden. Eftersom den här typen av provtagningar behöver göras i flera olika steg, kan det ta sin tid innan det är helt färdigt.

En omfattande men samtidigt översiktlig undersökning av Tegelviksdeponin utfördes under 2013.

Undersökningarna visade att det finns stora mängder skadliga föroreningar i marken, men inte på ett sådant sätt att det kräver akuta åtgärder. Föroreningarna ligger en bit ner i marken och bedöms inte medföra att de som rör sig i området kan ta skada.

Spridningen av föroreningarna mot omgivande områden, grundvattnet och Västra Sjön ser också ut att vara begränsad.

Vi håller koll på utvecklingen

Den stora mängden föroreningar gör dock att på längre sikt krävs omfattande saneringsåtgärder.

Det planerade underhållsarbetet av idrottsplatserna, liksom den aviserade ombyggnaden av avloppsreningsverket (vilken kräver en detaljplansförändring om den ska komma till stånd), kommer sannolikt betyda att åtgärder blir aktuella även på kort sikt.

Kontrollprovtagning på Tegelviksdeponin sker regelbundet i syfte att upptäcka om föroreningar börjar läcka ut i större grad än vad man konstaterat i den stora utredningen.

Skulle läckaget från deponin öka över åren blir det givetvis aktuellt att tidigarelägga åtgärder för hela deponin.

Vi täcker östra deponikullen

På 1950-talet skapades två högar, den östra och den västra deponikullen.
Den västra deponikullen är sedan tidigare övertäckt för att förhindra att föroreningar sprids. Nu kommer vi även att täcka över den
östra deponikullen.

Kullen är redan idag delvis täckt men för att ytterligare minska risken för att människor och djur skadar sig på uppstickande rivningsrester kommer vi nu att täcka den mer. När vi täcker deponikullen minskar även risken för att vatten rinner ner och drar med sig föroreningar ut i havet.

Detta gör vi

 • För att täcka behöver vi ta bort träd och växter.
 • Vi fyller ut områden så att det blir en jämn kulle/lutning över deponin så att vatten kan rinna av.
 • Ovanpå lägger vi ett material som är mer tätt.
 • Överst lägger vi ett jordlager och gör en del åtgärder för att få ett fint naturområde igen.

Tidplan

Arbetet inleds våren 2019 och kommer att pågå fram till slutet av 2022.

Östra deponikullen i Tegelviken.

Bilden visar det ungefärliga arbetsområdet vid täckningen av deponikullen.

Kontakt

 • Christian Sandholm

  Miljöskyddsinspektör

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Storgatan 35 A

Fler sidor inom förorenade områden

Kalmar före detta gasverk

Vid södra Sandås i Kalmar låg tidigare stadens gasverk. Här har föroreningar hittats och marken ska saneras.

Så jobbar vi med förorenade områden

I Kalmar kommun finns ett antal förorenade områden. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med sådana områden.

Vassmolösa före detta ångsåg

I Vassmolösa har vi hittat föroreningar vid den gamla ångsågen. Området ska saneras.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 19 juni 2019