Kalmar före detta gasverk

Flygbild över området som saneras vid Sandås.

Bilden visar det gamla gasverkets verksamhetsområde och var saneringen ska göras. Foto från 1964.

Vid södra Sandås i Kalmar låg tidigare stadens gasverk. Här har föroreningar hittats och under våren 2019 sanerades området.

Bakgrund

I mer än 100 år tillverkades gas till gatubelysning och hushåll i Kalmar. Stadsgas eller lysgas tillverkades genom upphettning av stenkol. Förutom gasen bildades flytande biprodukter som tjära och ammoniakvatten samt fasta biprodukter som koks, aska och slagg från gasugnar, ugnstegel och gasreningsmassa. Tjäran och koksen hade ett värde och såldes i regel vidare. Bland annat kunde man använda tjäran till att tillverka asfalt. Därför renades, förädlades och lagrades tjäran i stora bassänger. Övriga biprodukter släpptes ut eller kunde användas som markutfyllning i närområdet.

Från att först ha legat vid jordbroporten på Kvarnholmen flyttades gasproduktionen till södra Sandås. Stadsgas tillverkades här mellan åren 1907 och 1967. Kvar av byggnaderna är gasverkets bostads- och kontorshus, den så kallade Gasverksvillan från 1910 och en mindre trävilla. En större förrådsbyggnad fick bli djursjukhus och andra hus byggdes om till veterinärbiologiskt laboratorium. När gasverket lades ner revs flera av produktionsbyggnaderna men det finns fortfarande en del förorenade byggnadsrester kvar i marken. Dessutom finns också flytande och fasta biprodukter från verksamheten kvar som förorenad jord.

Undersökning

Gasverksområdet har undersökts och efterbehandlats allteftersom området har exploaterats genom åren. När en tjärbassäng påträffades 2013 beslutade sig kommunen för att avbryta efterbehandlingen för att göra en större undersökning. Undersökningen visade att tjärbassängen utgör en stor risk för spridning av förorening och att denna behöver tas bort för att kommunen sedan ska kunna fortsätta utreda området för eventuellt vidare åtgärder.

Efterbehandling

2018 fick kommunen bidrag av Naturvårdsverket för att ta bort tjärbassängen och schakta bort förorenade massor runt omkring den. Efterbehandlingen, som innebar att ungefär 5 000 ton massor transporterades bort, är nu genomförd. Det som återstår att göra är återställning och asfaltering.

Ansvariga för arbetet

Kalmar kommun genomför arbetet med hjälp av konsulter och entreprenörer.

  • Structor Miljö Öst/Relement Miljö – projektledarstöd, saneringsledning och miljökontroll
  • GDL – entreprenadarbeten

Huvudman är Kalmar Kommun och tillsynsmyndighet är miljöenheten på Kalmar Kommun.

Arbetet utförs med stöd av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Flygbild över saneringsområde vid det gamla gasverket vid Sandås i Kalmar.

Det är det gulmarkerade området som nu saneras. Den prickade linjen visar var gasverkets verksamhetsområde tidigare låg.

Bilder på gasklockan och de som byggde gasklockan vid gamla gasverket vid Sandås.

Vänster: Kalmar Gasverk med gasklockan till vänster, årtal okänt. Höger: Bild från 1907 då den stora gasklockan höll på att byggas. Foton: Kalmar Läns Museum.

Kontakt

Fler sidor inom förorenade områden

Soptippen i Tegelviken

1920 till 1980 var Tegelviken en soptipp. Här deponerades avfall från hushåll, industrier och byggarbetsplatser.

Så jobbar vi med förorenade områden

I Kalmar kommun finns ett antal förorenade områden. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med sådana områden.

Vassmolösa före detta ångsåg

I Vassmolösa har vi hittat föroreningar vid den gamla ångsågen. Området ska saneras.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 19 juni 2019