Strandskydd

Strandlinje.

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar 100 meter från strandlinjen, både på land och i vattnet. Vid kusten är strandskyddsområdet ibland utökat till 200 eller 300 meter.

Strandskyddet regleras i Miljöbalken, kapitel 7. Där står bland annat att:

Inom ett strandskyddsområde får inte

  1. nya byggnader uppföras,
  2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- eller djurarter.

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden eller upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl. De särskilda skälen finns uppräknade i lagtexten och är:

  1. att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  2. att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  3. att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  4. att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  5. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  6. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

När det gäller försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnvägar, samt skyddade områden, till exempel naturreservat, är det länsstyrelsen som beslutar om upphävanden och dispenser. Länsstyrelsen kan även upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag som har liten betydelse för strandskyddets syften.

Fler sidor inom mer om bygglov

Vad får jag bygga på min fastighet?

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Mätning och utsättning

Vi kan hjälpa dig med utsättning och andra mätningsuppdrag.

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Lägenhetsregister

Ändringar i antal bostäder i en fastighet ska rapporteras till oss.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Taxor och avgifter

Prislista för bygglovstjänster och planbesked samt mät- och karttaxa

Servicegaranti

Om villkoren i vår servicegaranti

Ledningskollen

Använd ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda.

Grannehörande för bygglov

Har du fått ett meddelande från oss om grannehörande? Då hittar du handlingarna här.

Ordlista

Här får du förklaringar på vanliga begrepp inom bygglovsprocessen.

Kontrollplan och riskbedömning

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Digitalt kulturmiljöprogram

Här hittar du Kalmar kommuns kulturmiljöportal.

Ovårdad tomt och byggnad

På den här sidan hittar du information om dina skyldigheter som fastighetsägare och hur du gör för att anmäla en ov

Senast uppdaterad: 14 november 2022
Publicerad: 19 juni 2019