Kontinuitetsarbete – ger ökad kvalitet

Vårt arbete ska vara av god kvalitet och utföras med en inställning som är anpassat efter individen

Antalet omsorgspersonal ni möter under 14 dagar

Vårt arbete ska vara av god kvalitet och utföras med en inställning som är anpassat efter individen. I och med det tillvaratas och tillgodoses omsorgstagarens behov och önskemål genom vårt inflytande och vår delaktighet. Regelbundenhet är en viktig kvalitetsaspekt i omsorgen av äldre. Vi erbjuder kunskapsbaserad vård och omsorg som bygger på bästa tillgängliga kunskap av en välkänd person.

Vårt uppdrag är att tillgodose en trygg, jämlik och säker vård och omsorg. Utifrån omsorgstagarens behov, önskemål och förväntningar vill vi bidra till känslan av välbefinnande och meningsfullhet där du som omsorgstagare ska möta samma personer, vid samma tider och där hjälpen utförs på samma eller liknande sätt som vanligt. Inom hemtjänsten kallas detta för kontinuitet.

Hemtjänsten inom äldreomsorgen i Kalmar kommun arbetar strukturerat utifrån en framtagen kontinuitetsprocess vilket innebär att varje hemtjänstområde arbetar efter:

  • strategiskt framtagna arbetsgrupper inom begränsade geografiska områden. Personalgruppen ska vara indelad i mindre grupper med max 6 anställda för att det ska bli så få personal som möjligt runt varje omsorgstagare.
  • systematiskt framtagen schemastruktur för omsorgspersonal i koppling till sitt geografiska område och uppdrag som fast omsorgskontakt.
  • insatsplanering av beslutade insatser ur ett kontinuitetsperspektiv utifrån personal och gruppindelning. Målet är att samma person går till samma omsorgstagare varje dag och för hela veckan.
  • egen överflödighet inom arbetsgruppen där frånvaro bland omsorgspersonal i största möjlighet täcks av den egna arbetsgruppen.
  • Återkommande uppföljningar på individnivå inom respektive hemtjänstområde.

Att samma person eller grupp av personer kommer hem till dig varje vecka är en stor trygghet. På så sätt lär ni känna varandra och du vet vem som kommer innanför dörren. En person som kommer till dig ofta har större möjlighet att känna till dina behov och veta hur just du vill, eller inte vill ha det.

Antal omsorgspersonal en omsorgstagare möter under 14 dagar inom hemtjänst i Kalmar kommun:

  • 2021 13,7
  • 2022 13,9
  • Hittills i år 14,06

Fler sidor inom hemtjänst

Ansökan om äldreomsorg - steg för steg

Du kan ansöka om stöd för det du upplever att du behöver hjälp med, vilket stöd du får beror på vilket behov våra b

Att välja utförare i hemtjänsten

När du har fått beviljad hemtjänst är det dags att välja vem ska hjälpa dig i hemmet. Kommunens hemtjänst eller pri

Fast omsorgskontakt

Uppdraget bygger på gemensamt arbete och samarbete mellan olika yrken inom vård och omsorgen

Publicerad: 29 mars 2023