Så här räknar vi ut din avgift

När vi har tagit reda på vilka ekonomiska förutsättningar du har kan vi räkna ut din omsorgsavgift. Det här gör vi årligen, så att du alltid betalar rätt summa.

+ Inkomst efter skatt (inklusive bostadsbidrag/bostadstillägg)
– boendekostnad
– levnadsomkostnader
= utrymme för omsorgsavgift

Avgiftsutrymmet avgör vilken avgift du ska betala för din vård- och omsorg. Finns inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut. I de fall det finns utrymme att ta ut omsorgsavgift beror kostnaden på hur stort ditt behov av stöd och hjälp är, se nivå 1-6 i omsorgstaxan nedan.

Det är din biståndshandläggare som utreder hur stort ditt behov av stöd är.

Tabell - Omsorgstaxan i Kalmar kommun

Nivå

Procent av
avgiftsutrymmet

Högsta avgift
per månad

1

75

471 kronor

2

75

942 kronor

3

80

1 413 kronor

4

85

1 884 kronor

5

85

2 355kronor

6

95

2 575 kronor


I Kalmar kommun har vi något som heter maxtaxa, ett tak för hur mycket omsorgsavgift vi kan ta ut. För 2024 är maxtaxan 2 575 kronor.

Maxtaxebeloppet ändras i relation med prisbasbeloppet. Om du eller
din partner flyttar till vård- och omsorgsboende har vi som kommun
skyldighet att se även till din partners ekonomiska situation. Om du
och din partner är gifta och om det är fördelaktigt för er, läggs era
inkomster ihop och omsorgsavgiften beräknas på ena hälften

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, som på uppdrag räknas ut av Statistiska centralbyrån. Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället, och används för en rad olika beräkningar, till exempel för beskattning.

Ansökan om jämkning i vård- och omsorgsboende

 • Om du som bott i hyresrätt får dubbla hyror vid inflyttning till
  något av kommunens vård- och omsorgsboenden kan omsorgsavgiften minskas under maximalt tre månader. En förutsättning
  är att du inte har eget kapital som överstiger 1,5 prisbasbelopp
  som är 85 950 kr under 2024. Uppgiften ska kunna verifieras
  genom ekonomisk översikt från bank/banker. Du ska också ha
  ansökt om bostadstillägg. Beviljad ansökan eller avslag ska bifogas. Uppgift om hyra för tidigare boende krävs.

 • I vård- och omsorgsboende har vi garantibelopp. Det innebär att
  när hyra och mat är betald ska du varje månad ha minst 2 575
  kronor kvar till personliga utgifter. Om du får mindre kvar
  har du möjlighet att göra en ansökan om avgiftsnedsättning. Kapital upp till 100 000 kr påverkar inte möjligheten till garantibelopp. Uppgiften ska kunna verifieras genom ekonomisk översikt
  från bank/banker. Du ska också ha ansökt om bostadsbidrag/bostadstillägg.
  Beviljad ansökan eller avslag ska bifogas

 • Om blankett inkomstförfrågan är inlämnad finns redan inkomstuppgift och aktuell hyra. Har du inte lämnat blanketten, kontakta ekonomiadministratör.

 • Ovanstående uppgifter avser endast omsorgstagaren. Ekonomiska uppgifter för partnern efterfrågas inte.

 • Beslut om jämkning fattas av omsorgsförvaltningens ekonomiadministratörer.

 • Blankett för ansökan kan göras via vår hemsida: minasidor.kalmar.se
  - i sök-ruta skriv : ansökan om avgiftsnedsättning för särskilt
  boende.

  Har du inte tillgång till internet kontakta Kontaktcenter
  010-352 00 00 för beställning av blankett.

Fler sidor inom avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg

Här kan du läsa om vilka avgifter Kalmar kommun tar ut för den omsorg vi ger dig.

Det här påverkar din avgift

Det är flera saker som påverkar vilken avgift du debiteras som omsorgstagare hos oss.

Avdrag för kost- och omsorg/omvårdnadsavgift

Om du inte behöver hemtjänst under en period kan avgiften reduceras om du meddelar sju dagar i förväg.

Avgifter utöver omsorgsavgifter

Här kan du läsa mer om vilka avgifter som tillkommer utöver omsorgsavgifter, exempelvis matdistribution, trygghetsl

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du läsa mer om vad hembesök, hemsjukvård, hämtning av hjälpmedel och elrullstol kostar.

Du har rätt att överklaga beslut

Du har alltid rätt att överklaga kommunens beslut. Det ska görasinom tre veckor efter att du fått beslutet.

Bra att veta

Om ditt behov av hjälp och stöd i hemtjänsten tillfälligt ökar underen vecka ändras inte din omsorgsavgift.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024
Publicerad: 22 juni 2021