Areor

Areabegrepp

I vissa ansökningar ska du ange areauppgifter på nytillkommande och befintlig area.

Här har vi försökt förklara skillnaden på de olika areorna och hur man räknar ut dessa.

Byggnadsarea

Byggnadsarea är den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande
byggnadsdelar som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande mark.

Det utkragande byggnadsdelar som ska räknas in i byggnadsarean är följande:

en byggnadsdel som kragar ut från en byggnad mer än 0,5 meter närmare än 3 meter från marken.

en byggnadsdel som kragar ut från en byggnad mer än 1,5 meter mellan 3 meter och 5 meter från marken.

Den maximala byggnadsarean finns ofta med som en bestämmelse i detaljplanerna.

Bruttoarea

Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar av samtliga
våningsplan. Väggar, trappor och inredningsenheter så som köksskåp och garderober räknas in i bruttoarean.
Bruttoarean ligger till grund för beräkningen av bygglovavgiften.

Exempel uträkning - Bruttoarea

Detta hus skulle ha följande bruttoarea:
Bottenvåning: 7 m x 10 m = 70 m²
Övervåning: 7 m x 10 m = 70 m²
Vindsvåning: 4 m x 10 m = 40 m²
Total bruttoarea: 70+70+40=180 m

Rumshöjd

För att ett utrymme ska vara mätvärt måste
det ha en rumshöjd av minst 1,90 m och vara
minst 0,60 m brett.

Mätregler

Mätvärt utrymme under snedtak avgränsas av
ett tänkt vertikalplan som ligger 0,60 m
utanför den linje där rumshöjden är 1,90 m.

Öppenarea

Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och som omsluts av helt eller delvis öppna sidor, dock mer öppna än slutna sidor eller enklare uttryckt del av byggnad som inte omsluts av väggar.

I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage och liknande.

Fler sidor inom ordlista

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbet

Kontrollansvarig

I större och/eller mer avancerade byggprojekt krävs alltid en certifierad kontrollansvarig.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2022
Publicerad: 11 oktober 2022