Vad gör revisorerna?

Kommunens revisorer uppmärksammar förändringar som berör den kommunala sektorn. De strävar efter att hålla hög aktualitet i sin granskning.

Revisorerna väljer varje år ut projekt som skall bli föremål för en fördjupad granskning. Det kan vara en enskild nämnds verksamhetsområde eller vara kommunövergripande. Granskningen kan beröra både verksamhet, funktioner och processer.

Varje år granskar revisorerna kommunens årsredovisning inklusive den sammanställda redovisningen och delårsrapporten. Granskningen inriktas på att räkenskaperna är rättvisande enligt gällande lagstiftning och god redovisningssed. I revisionsberättelsen gör revisorerna en sammanfattning av gjorda verksamhetsgranskningar och uttalar sig om till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Fler sidor inom revisorer

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Fullmäktige utser två av revisorerna jämte suppleanter i varje bolag. Genom detta utvidgade uppdrag kan kommunens r

Revisionsrapporter

Revisorerna granskar regelbundet olika områden i den kommunala verksamheten. Efter granskningarna skrivs en revisio

Revisorernas bevakningsområden

De nio valda revisorerna gör mellan sig en arbetsfördelning av bevakningsområden, som omfattar styrelsen och samtli

Senast uppdaterad: 3 februari 2022
Publicerad: 25 april 2017