Revisionsrapporter

Enligt kommunallagen ska det i varje kommun finnas revisorer valda av kommunfullmäktige.

Den kommunala revisionen är ett viktigt led i fullmäktiges och allmänhetens kontroll av och insyn i hur kommunens resurser används. Revisorerna granskar därför regelbundet olika områden i den kommunala verksamheten. Efter granskningarna skrivs en revisionsrapport. Här hittar du rapporterna från och med 2017.

Fler sidor inom revisorer

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Fullmäktige utser två av revisorerna jämte suppleanter i varje bolag. Genom detta utvidgade uppdrag kan kommunens r

Revisorernas bevakningsområden

De nio valda revisorerna gör mellan sig en arbetsfördelning av bevakningsområden, som omfattar styrelsen och samtli

Vad gör revisorerna?

Kommunens revisorer uppmärksammar förändringar som berör den kommunala sektorn och strävar efter att hålla hög aktu

Senast uppdaterad: 21 maj 2024
Publicerad: 25 april 2017