Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Kommunens revisorer är också lekmannarevisorer i de majoritetsägda kommunala bolagen.

Fullmäktige utser två av revisorerna jämte suppleanter i varje bolag. Genom detta utvidgade uppdrag kan kommunens revisorer granska och bedöma den samlade kommunkoncernen. Lekmannarevisorernas uppgift är att granska att verksamheten i bolagen sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt enligt ägarens vilja. Uppdraget omfattar även att granska hur den interna kontrollen av verksamheten fungerar.

Det finns alltså en arbetsfördelning med den auktoriserade revisorn, som har ansvar för att granska räkenskaperna och den interna kontrollen. Under innevarande mandatperiod har de kommunala bolagen följande lekmannarevisorer:

Tabell: Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Bolag

Revisor

Revisor

Suppleant

Suppleant

Kommunbolaget

Per Dahl

Jan Bengtsson

Dan Sandberg

Tomas Trossing

Kalmarhem

Margreth Johansson

Lennart Ohlsson

Tomas Trossing

Britt Lindblad

Kalmar hamn

Tomas Trossing

Britt Lindblad

Doris Johansson

Per Dahl

Kalmar Science Park

Dan Sandberg

Jan Bengtsson

Agneta Cedergren

Margreth Johansson

KIFAB

Agneta Cedergren

Lennart Ohlsson

Margreth Johansson

Doris Johansson

Kalmar Öland AirportDoris Johansson


Dan Sandberg


Kalmar Vatten

Per Dahl

Tomas Trossing

Jan Bengtsson

Dan Sandberg

Destination Kalmar

Agneta Cedergren

Doris Johansson

Britt Lindblad

Lennart Ohlsson


Fler sidor inom revisorer

Revisionsrapporter

Revisorerna granskar regelbundet olika områden i den kommunala verksamheten. Efter granskningarna skrivs en revisio...

Revisorernas bevakningsområden

De nio valda revisorerna gör mellan sig en arbetsfördelning av bevakningsområden, som omfattar styrelsen och samtli...

Vad gör revisorerna?

Kommunens revisorer uppmärksammar förändringar som berör den kommunala sektorn och strävar efter att hålla hög aktu...

Senast uppdaterad: 16 februari 2021
Publicerad: 25 april 2017