Vårt uppdrag - Folkhälsorådet

I folkhälsorådet träffas representanter från kommunens nämnder, civilsamhället och andra samverkanspartners. Deras syfte är att arbeta tillsammans för utveckling av folkhälsan genom att lyfta fram, identifiera och föreslå insatser.

Målet med folkhälsorådet är att nå det nationella folkhälsopolitiska målet ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Från nationella folkhälsomål till lokal folkhälsoinriktning

Som grund ligger Regeringens proposition 2017/18:249 som lyfter vikten av att arbeta för en god och jämlik hälsa och en utvecklad folkhälsopolitik. Målet är att underlätta folkhälsoarbetet på alla samhällsnivåer genom en tydlig fördelning av ansvar på nationell nivå och minska skillnader i fördelning av hälsan i befolkningen.

Arbetet grundar sig också på Agenda 2030, folkhälsopolitiska mål, barnkonventionen och jämställdhetspolitiska mål.

Inriktningen för arbetet

För att nå målet inriktas arbetet mot tre prioriterade områden:

 • Utbildning
 • Trygghet
 • Fattigdom

Prioriterade målgrupper för arbetet är:

 • Barn och unga
 • Familjer i utsatthet
 • Människor som lever i utanförskap
 • Utsatta område i stad och landsbygd

I rådet finns representanter för:

 • Rädda barnen
 • BUS
 • Kvinnojouren
 • Stadsmission
 • Föreningen Friskis & Svettis
 • Bildningsförbunden- Studieförbundet vuxenskolan och Sensus
 • Fryshuset
 • Samordningsförbundet
 • Region Kalmar län- Hälsocentralen och folktandvården

Fler sidor inom folkhälsorådet

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll

Senast uppdaterad: 17 januari 2024
Publicerad: 30 maj 2023