Kommunalråd

Dzenita Abaza (S)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Ingemar Einarsson (C)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott