Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om miljöpengen för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åtgärder eller projekt.

Exempel på projekt som fått miljöpeng

Regnvattendamm av Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Lådcykel att plocka skräp med till Trekantens byalag

Frågor och svar

En lokal utvecklingsgrupp kan ansöka om ekonomiskt stöd för att utveckla sin bygd med miljöförbättrande åtgärder eller projekt.

I ett geografiskt område så som en by/tätort eller stadsdel med ett fungerande byalag/förening eller intresseförening kan man skapa en grupp som vill verka för utvecklingen av den egna bygden, en så kallad utvecklingsgrupp. Krav ställs på att gruppens utvecklingsarbete omfattar invånare i området och att utvecklingsgruppen finns och verkar i bygden.

Lokala utvecklingsgrupper så som sockenråd, byalag, samhällsföreningar, föreningar eller andra intressegrupper. Företag och enskilda personer kan inte söka stödet.

Miljöpengens storlek bör ej överstiga 150 000 kronor, och summans storlek är beroende av utvecklingsarbetets omfattning och planerade kostnader. Projekt som medfinansieras är meriterande vid urvalsprocessen.

Den lokala utvecklingsgruppen skall vara öppen och välkomnande för alla invånare i närområdet som vill delta. Finns det flera konstellationer av föreningar i samma ort, by eller stadsdel bör dessa samverka för att med gemensam röst ansöka om miljöpengen. Projektet kan inte vara vinstdrivande och miljöpengen kan inte användas till lönekostnader eller till löpande underhåll. Sökande förbinder sig att följa gällande regler och lagar exempelvis bygglov och markavtal. Kommunen friskriver sig ifrån löpande underhåll och tillsyn av genomförda aktiviteter/byggnationer. Detta görs via avtal med sökande. Miljöpengen ska primärt inte sökas då annat stöd är möjligt.

Kalmar kommun bereder och fattar beslut om ansökningar om miljöpeng vid tre tillfällen per år. Landsbygdsutvecklaren och kommundelsutvecklaren bereder ärendena och Vatten- och miljönämnden beslutar om ansökningarna.

Sista ansökningsdatum för varje ansökningsomgång är 1 april, 1 september och 1 december och besked ges inom två månader från sista ansökningsdatum.

Utbetalning sker efter beslut om beviljande samt signering av avtal.

Kostnaderna för utvecklingsarbete skall styrkas med kvitto eller verifikationer tillsammans med en kort beskrivning och dokumentation efter avslutat projekt.

När projektet eller projekten är genomförda skall detta offentligt uppmärksammans där representanter från kommunen skall ges möjlighet att medverka. Projektet ska kommunicera att det är finansierat av Kalmar kommuns miljöpeng.

Kontakt