Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Miljöpeng

Föreningar kan ansöka om miljöpengen för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åtgärder eller projekt. Flera ansökningar kan göras av samma förening och för samma ort under året. Läs igenom informationen på denna sida innan ni ansöker.

Frågor och svar

Föreningar kan ansöka om ekonomiskt stöd för att utveckla sin bygd med miljöförbättrande åtgärder eller projekt. Miljöpengens nytta och åtgärder ska komma alla i samhället till del, och om tillfälle ges ska allmänhet bjudas in för att sprida information och kunskap om projektet. Exempel på sådana tillfällen kan vara evenemang av olika slag som föreläsningar eller öppet hus för att sprida information och kunskap som inhämtats i projektet vidare.

Alla föreningar med ett organisationsnummer kan ansöka. Krav ställs på att föreningens miljöutvecklingsarbete kan komma alla medborgare i området till del och att föreningen finns och verkar i bygden. Företag och enskilda personer kan inte söka stödet.

Miljöpengens storlek bör ej överstiga 150 000 kronor, och summans storlek är beroende av utvecklingsarbetets omfattning och planerade kostnader. Projekt som medfinansieras är meriterande vid urvalsprocessen. Flera ansökningar kan göras av samma förening och för samma ort/område under året.

Föreningen ska vara öppen och välkomnande för alla medborgare i närområdet som vill delta. Projektet kan inte vara vinstdrivande och miljöpengen kan inte användas till lönekostnader eller till löpande underhåll. Sökande förbinder sig att följa gällande regler och lagar som exempelvis bygglov och markavtal. Kommunen friskriver sig ifrån löpande underhåll och tillsyn av genomförda aktiviteter/byggnationer. Detta görs via avtal med sökande. Miljöpengen ska primärt inte sökas då annat stöd är möjligt.

Kalmar kommun bereder och fattar beslut om ansökningar om miljöpeng vid tre tillfällen per år. Landsbygdsutvecklaren och kommundelsutvecklaren bereder ärendena och Vatten- och miljönämnden beslutar om ansökningarna.

Sista ansökningsdatum för varje ansökningsomgång är 1 april, 1 september och 1 december och besked ges inom två månader från sista ansökningsdatum.

Utbetalning sker efter beslut om beviljande samt signering av avtal.

Kostnaderna för utvecklingsarbete skall styrkas med kvitto eller verifikationer tillsammans med en kort beskrivning och dokumentation efter avslutat projekt.

När projektet eller projekten är genomförda skall detta offentligt uppmärksammas där representanter från kommunen skall ges möjlighet att medverka. Projektet ska kommunicera att det är finansierat av Kalmar kommuns miljöpeng.

Kontakt

Miljöpeng - tidigare beviljade projekt

Här kan du läsa vilka projekt som beviljats miljöpeng hittills. Vi hoppas det ger inspiration till fler gröna proje...