Miljöpeng

Illustration - humlor, fjärilar och bin som flyger runt bland blommor och ängar.

Föreningar kan ansöka om miljöpengen för att genomföra miljöförbättrande åtgärder eller projekt. Flera ansökningar kan göras av samma förening under året. Vi har tre ansökningsperioder med slutdatum 1 april, 1 september och 1 december.

Frågor och svar

Alla föreningar med ett organisationsnummer kan ansöka. Företag och enskilda personer kan inte söka stödet.

Maxbelopp för Miljöpengen är 150 000 kronor, och summans storlek är beroende av utvecklingsarbetets omfattning och planerade kostnader. Medfinansiering krävs till 25 % av totalbeloppet. Flera ansökningar kan göras av samma förening och för samma ort/område under året.

Föreningen ska vara öppen och välkomnande för alla medborgare i närområdet som vill delta. Projektet kan inte vara vinstdrivande och miljöpengen kan inte användas till lönekostnader eller till löpande underhåll. Sökande förbinder sig att följa gällande regler och lagar som exempelvis bygglov och markavtal. Kommunen friskriver sig ifrån löpande underhåll och tillsyn av genomförda aktiviteter/byggnationer. Detta görs via avtal med sökande. Miljöpengen ska primärt inte sökas då annat stöd är möjligt.

Kalmar kommun bereder och fattar beslut om ansökningar om miljöpeng vid tre tillfällen per år. Landsbygdsutvecklaren, kommundelsutvecklaren och en strateg för ekologisk hållbarhet bereder ärendena och Vatten- och miljönämnden beslutar om ansökningarna.

Sista ansökningsdatum för varje ansökningsomgång är 1 april, 1 september och 1 december och besked ges normalt inom två månader från sista ansökningsdatum om ansökan är komplett.

Utbetalning sker efter beslut om beviljande samt signering av avtal.

Kostnaderna för utvecklingsarbete skall styrkas med kvitto och verifikationer tillsammans med en kort beskrivning och dokumentation efter avslutat projekt.

När projektet eller projekten är genomförda skall detta offentligt uppmärksammas där representanter från kommunen skall ges möjlighet att medverka. Projektet ska kommunicera att det är finansierat av Kalmar kommuns miljöpeng.

Kontakt

 • Rohan Mathew

  Projektkoordinator och miljö utvecklare, Klimatneutrala Kalmar

  010-352 00 00

 • Elvira Laneborg

  Hållbarhetsstrateg

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Östra Sjögatan 18

  Postadress

  Box 611, 391 26 Kalmar

Ansökningsformulär Miljöpeng

Ansökningsformulär Bygdepeng

Miljöpeng - tidigare beviljade projekt

Här kan du läsa vilka projekt som beviljats miljöpeng hittills. Vi hoppas det ger inspiration till fler gröna proje