Kommunfullmäktiges sammanträde 24 april 2017

1. Inledning. Närvarokontroll och val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. Information om årsredovisningen 2016 och möjlighet för allmänheten att ställa
frågor om årsredovisningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3.1 Fråga från Christina Fosnes (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fråga från Christina Fosnes (M) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg
(S): Är säkerhetsföreskrifterna på väg att ändras vid boenden för ensamkommande
barn?

3.2 Fråga från Thoralf Alfsson (SD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fråga från Thoralf Alfsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Torghandel på
Stortorget

3.3 Fråga från Christina Fosnes (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fråga från Christina Fosnes (M) till omsorgsnämndens ordförande Michael
Ländin (S): Stora prisskillnader vid transport av avliden inom omsorgen

3.4 Fråga från Christoffer Dywik (KD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fråga från Christoffer Dywik (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael
Ländin (S): Får våra äldre vara med och laga mat?

3.5 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till Kalmar Vattens ordförande Steve
Sjögren (S): Bevattningsförbud även i Kalmar kommun?

3.6 Fråga från Inger Hilmansson (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fråga från Inger Hilmansson (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Mattias Adolfson (S): Antal färdigbyggda bostäder?

4. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 avseende Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Årsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och majoritetsägda dotterbolaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt revisorernas granskning av
årsredovisningen 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Revisorernas utvärderingsberättelse för år 2015 och årsrapport för år 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Årsredovisning 2016 för Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Godkännande av Kalmarhem AB:s köp av en andel i Törneby solcellsparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Ändring i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Medborgarförslag om att de lokala ordningsföreskrifterna ska utökas till att
gälla även på offentlig plats inom Varvsholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Försäljning av fastigheterna Teknikern 1, Teknikern 2 och Operatören 1 i
Fjölebro (etapp 4), Lindsdallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Försäljning av fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurromlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Motion från Inger Hilmansson (L) - Öppna data för ökad demokrati och
tillväxtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Motion från Jonas Lövgren (M) angående barn-äktenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18. Motion från Björn Brändewall (L) - Erbjud personalcykel med bruttolöneavdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19. Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

21. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3.7, 3.8 och 3.9 besvaras vid nästa sammanträdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3.10 Interpellation från Max Troendlé (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson
(C) om lokala klimatsatsningar delfinansierade av klimatklivet

3.11 Interpellation från Thoralf Alfsson (SD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) till kommunalrådet Ingemar Einarsson
(C) angående det redovisade resultatet för det kommunägda vindkraftverket