Varför våtmark?

Bild på en våtmark

Våtmarker - den svenska motsvarigheten till korallrev

Här trivs till exempel fuktälskande växter, fåglar, insekter, grodor och fisk. Våtmarker fungerar även som naturens egna reningsverk genom att de tar upp näringsämnen så som kväve och fosfor från vattendragen och på så sätt motverkar våtmarker övergödningen i havet.

Sedan ett drygt sekel har många våtmarker försvunnit från landskapet, främst därför att marken dikats ut. Det har gjort att många växter och djur förlorat sin livsmiljö och därför minskat i antal.

Kalmars våtmarker består av återskapade vattenmiljöer i naturen som har två huvudsakliga syften.

Det första är att vara ett gott lekområde för rovfiskar så som gädda och abborre. Här får fiskynglen en barnkammare med varm temperatur och mycket mat där de kan växa till sig innan de beger sig ut i havet.

Det andra syftet är att skapa utrymme för vattnet att renas på näringsämnen innan det mynnar i ut i viken. Genom att vattnet som rinner genom våtmarken stoppas upp i sitt flöde kan partiklar med fosfor hinna sjunka undan och växter kan ta upp lite av kvävet och med hjälp av mikrobiologiska processer omvandla det till luftburet kväve.

Ett fokusområde i vårt våtmarksarbete är Stävlö vassar, ett 150 hektar stort vassområde cirka en mil norr om Kalmar. Området har stor potential att fungera som ett naturligt reningsverk till dräneringsvattnet från åkrarna och Surrebäcken, ett vattendrag som nu mynnar ut i Kalmarsund lite norr om vassområdet. Genom noggrant selekterade åtgärder vill vi bättre utnyttja vassområdets reningsfunktion och samtidigt främja naturvärdena i området.

I samarbete med markägaren och Linnéuniversitetet har vi de senaste åren redan genomfört ett antal viktiga åtgärder i Stävlö. En del av dräneringsvattnet leds numera genom en stor damm som sedan övergår i en översvämningsvåtmark. Genom sedimentering i dammen och nedbrytningsprocesser i våtmarken, rengörs vattnet från näringsämnen och andra föroreningar. Nya fiskvägar skapar möjligheter för fisk att ta sig in i området. De kommande åren kommer vi fortsätta arbeta i Stävlö. Bland annat kommer vatten från Surrebäcken att ledas in i vassområdet, som kommer rena vattnet innan det hamnar i Kalmarsund.

Ett projekt pågår med Stävlö gård som handlar om att samla in en stor del av dräneringsvattnet från deras invallningsföretag i stora våtmarksdammar (med samma yta som Kalmar dämme). Vattnet ska sedan användas för bevattning.

Kontakt

 • Johan Wegenke

  Projektledare

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Besöksadress

  Postadress

  Postadress Övrigt

Fler sidor inom våtmarker

Vattenhållande och grundvattenbildande åtgärder

Vattenstånden varierar med väder och årstider, men vi vill ha det så jämt som möjligt

Kalmar dämme

Törnebybäckens naturliga reningsverk.

Senast uppdaterad: 6 september 2022
Publicerad: 2 september 2022