Varför våtmark?

Bild på en våtmark

Våtmarker - den svenska motsvarigheten till korallrev

Här trivs till exempel fuktälskande växter, fåglar, insekter, grodor och fisk. Våtmarker fungerar även som naturens egna reningsverk genom att de tar upp näringsämnen så som kväve och fosfor från vattendragen och på så sätt motverkar våtmarker övergödningen i havet.

Sedan ett drygt sekel har många våtmarker försvunnit från landskapet, främst därför att marken dikats ut. Det har gjort att många växter och djur förlorat sin livsmiljö och därför minskat i antal.

Ett fokusområde i vårt våtmarksarbete är Stävlö vassar, ett 150 hektar stort vassområde cirka en mil norr om Kalmar. Området har stor potential att fungera som ett naturligt reningsverk till dräneringsvattnet från åkrarna och Surrebäcken, ett vattendrag som nu mynnar ut i Kalmarsund lite norr om vassområdet. Genom noggrant selekterade åtgärder vill vi bättre utnyttja vassområdets reningsfunktion och samtidigt främja naturvärdena i området.

I samarbete med markägaren och Linnéuniversitetet har vi de senaste åren redan genomfört ett antal viktiga åtgärder i Stävlö. En del av dräneringsvattnet leds numera genom en stor damm som sedan övergår i en översvämningsvåtmark. Genom sedimentering i dammen och nedbrytningsprocesser i våtmarken, rengörs vattnet från näringsämnen och andra föroreningar. Nya fiskvägar skapar möjligheter för fisk att ta sig in i området. De kommande åren kommer vi fortsätta arbeta i Stävlö. Bland annat kommer vatten från Surrebäcken att ledas in i vassområdet, som kommer rena vattnet innan det hamnar i Kalmarsund.

Ett projekt pågår med Stävlö gård som handlar om att samla in en stor del av dräneringsvattnet från deras invallningsföretag i stora våtmarksdammar (med samma yta som Kalmar dämme). Vattnet ska sedan användas för bevattning.

Kontakt

Fler sidor inom våtmarker

Vattenhållande och grundvattenbildande åtgärder

Vattenhållande och grundvattenbildande åtgärder håller vatten på plats och ger stora ekosystemstjänster.

Våtmarker i Kalmar kommun

Kalmars våtmarker består av återskapade vattenmiljöer i naturen.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023
Publicerad: 2 september 2022