Våtmarker - Ett lekfullt reningsverk

Våtmarker är biotoper med ett rikt djur- och växtliv. De fungerar som naturens egna reningsverk genom att ta upp stora mängder näringsämnen och på så sätt motverka övergödning.

Vattenhållande och grundvattenbildande åtgärder

Vattenstånden varierar med väder och årstider, men vi vill ha det så jämt som möjligt

Kalmar dämme

Törnebybäckens naturliga reningsverk.

Varför våtmark?

Ett lekfullt reningsverk