Biologisk mångfald

Genom aktiv naturvård vill vi skydda och bevara den biologiska mångfalden i kommunen.

Fruktlundar

För gynna den biologiska mångfalden har vi anlagt fruktlundar på flera platser.

Giftfri trädgård

Här får du mer information och konkreta tips på hur du kan få en grönskande och giftfri trädgård.

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Kalmars eklandskap

I Kalmar kommun finns många gamla ekar och sällsynta arter som lever i dem. Vi jobbar för att bevara dessa.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vi har gjort en inventering av några särskilt intressanta områden i kommunen där sällsynta arter lever.