Frågor och svar om bevattning med återvunnet vatten

Inom en överskådlig framtid kan det bli så att vatten av olika kvalitet används för olika ändamål. Redan nu behöver vi hitta nya lösningar i ett förändrat klimat så att vi tar hand om våra resurser på bästa sätt.

I projektet WaterMan testar vi därför att rena återvunnet avloppsvatten för att vattna kommunens träd, parker och planteringar.

Varför använder vi renat avloppsvatten för bevattning?

För att spara på resurser som grundvatten och ytvatten av god kvalitet till dricksvattenbehov, och för att vara säkra på att vi har tillräckligt med vatten för att vattna träd, planteringar och parker även vid långvarig och svår torka. Kalmar kommun har också som mål att arbeta mer cirkulärt.

Att använda återvunnet vatten innebär flera miljövinster:

  • Minskad förbrukning av dricksvatten och sötvatten av god kvalitet. Det är särskilt viktigt under perioder av vattenbrist.
  • I avloppsvattnet finns näringsämnena fosfor och kväve och även mikronäringsämnen. De tas till vara av växterna och blir till nytta.
  • Vi utvecklar metoder för att anpassa oss till ett förändrat klimat och prövar olika systemlösningar och tekniker i praktiken.
  • Vi undersöker och utvecklar nya användningsområden för återvunnet vatten för framtidens Kalmar.

Vilka ämnen finns i det återvunna vattnet?

Det återvunna vattnet består av avloppsvatten som först renats i reningsverket i flera steg och sedan genomgått ytterligare behandling genom filtrering och behandling med ultraviolett ljus. På reningsverket mäts tungmetaller i vattnet regelbundet och halterna är låga.

Innan bevattningsprojektet startade, har även provtagning genomförts på andra potentiellt skadliga ämnen som till exempel PFAS och läkemedelsrester. Halterna var låga och följs upp regelbundet under projektets gång. Andra ämnen som kan finnas i låga halter är kemikalier som vi använder i hushållen för rengöring och personlig hygien. Mikroorganismer som till exempel bakterier och virus förekommer.

Finns det några hälsorisker med återvunnet vatten?

Vattnet som används är renat i flera steg och har högre kvalitet än badvatten av ”utmärkt” kvalitet. Att använda vattnet för bevattning innebär inga risker för personal eller allmänhet.

Lagstiftningen är sträng och skyddar oss från att få i oss skadliga ämnen. När vattnet har renats både i reningsverkets filter och sedan även med hjälp av ultraviolett ljus, så är det endast en mycket liten mängd mikroorganismer kvar. Vattnet håller dock inte dricksvattenkvalitet, vilket heller inte behövs för det tilltänkta ändamålet.

Finns det några miljörisker med återvunnet vatten?

Halterna av miljöskadliga ämnen klarar kraven på utsläpp till Kalmarsund. I den mängd som används för bevattning finns det inga risker för miljön.

Hur mycket återvunnet vatten kommer att användas genom projektet?

Den totala mängden återvunnet vatten som vi planerar att använda till bevattning är omkring 1 500 kubikmeter per år. Det är ungefär 10% av det avloppsvatten som släpps ut under ett dygn från reningsverket. Det återvunna vattnet kommer främst användas till nyplanterade träd samt krukplanteringar. Vi överväger också flera andra användningsområden för det återvunna vattnet, till exempel spolning av dagvattenbrunnar och bevattning av fotbollsplaner.

Senast uppdaterad: 2 juli 2024
Publicerad: 11 juni 2024