Vattenbalans i Torsbäcken

Återställt kärr vid Torsbäcken.

Torsbäcken är ett vattendrag i Kalmar kommun vars avrinningsområde till stor del domineras av skogsmark.

Vintertid så är det inte ovanligt att flödena i bäcken blir så pass stora att nedströms liggande åkermark påverkas negativt och på många håll översvämmas. Detta får dels till följd att insådda grödor förstörs, dels ett ökat läckage av närsalter.

Syftet med projektet är att utreda och genomföra våtmarker/utjämningsmagasin i huvudsak på uppströms liggande skogsmark för att på så vis jämna ut flödena över året. Våtmarkerna i skogen kan också fungera som branddammar sommartid när risken för skogsbränder är som störst.

Att skapa vattenmiljöer i skogen förväntas också vara positivt för djurlivet och den biologiska mångfalden. Projektet pågår mellan 2021 och 2024 och är finansierat av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Logotyp för LONA, lokala naturvårdssatsningar

Fler sidor inom projekt

Fortsätt LEVA!

Ett projekt för livet!

LOVA Mudster

LIFE SUREs Eko-muddring av Malmfjärden kommer fortsätta, medan tekniken kommer vidareutvecklas.

WaterMan

I detta EU-projekt provar vi ultraviolett ljus för att rena vatten för bevattning.

Vedby och Runtorp våtmarker

Projekteten vill återskapa multifunktionella våtmarker i skogsmiljö.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024
Publicerad: 12 februari 2024