Vad händer sen?

Så här går processen till

1. Ansökan --> 2. Beslut om förhandsbesked

Ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Beslut om förhandsbesked

När din ansökan är komplett prövar byggnadsnämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga. I samband med ett förhandsbesked gör handläggaren en lokaliseringsprövning och åker ut till fastigheten för att kontrollera platsens förutsättningar.

Utanför planlagt område har andra sakägare (till exempel din granne) möjlighet att yttra sig. Då skickar vi ut ett brev till de berörda. I vissa fall kan det vara mer komplicerat. Då kan även andra behöva yttra sig, till exempel Trafikverket.

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Handläggaren fattar beslut om positiva förhandsbesked men i det fallet handläggaren föreslår avslag krävs det att samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet. När beslutet är fattat delges dina grannar beslutet och det publiceras i post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Tänk på att du behöver ett bygglov innan du får börja bygga.

Fler sidor inom förhandsbesked utanför detaljplanerat område

1. Om förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar i ett tidigt skede om en tomt passar för det du tänkt bygga.

2. Checklista

Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din ansökan till oss

Publicerad: 17 september 2021