Lägesrapport Kalmar äldreomsorg, 15 juli 2022

Covid-läget inom äldreomsorgens verksamheter

För att minimera risken för smittspridning av Covid-19 följer Kalmar kommuns vård och omsorg de vårdhygieniska riktlinjer som fastställs av Region Kalmar län.

Smittspridningen av Covid-19 har ökat i hela landet, och vi märker av det även i äldreomsorgen i Kalmar. I nuläget finns smitta konstaterad på fyra vård-och omsorgsboenden i kommunen.
I samband med att smitta uppstår hos en omsorgstagare eller medarbetare på vård- och omsorgsboende hålls alltid en nära dialog med Smittskyddsenheten om vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas utöver följsamhet till gällande vårdhygieniska riktlinjer. Det är dock generellt sett ingen omfattande smittspridning i Kalmar äldreomsorg, varken bland medarbetare eller omsorgstagare. Det har i huvudsak handlat om lokala klusterutbrott som uppstått exempelvis på en avdelning på vård- och omsorgsboende

Munskydd återinförs i alla vård- och omsorgsnära situationer

De vårdhygieniska riktlinjerna i länet ändrades nyligen och samtliga medarbetare skall återigen använda munskydd i alla vård- och omsorgsnära situationer när inte två meters avstånd kan upprätthållas till omsorgstagaren.

Sedan tidigare gäller att följsamhet till basala hygienrutiner är fortsatt högt prioriterat för att minimera risken för smittspridning av Covid-19 bland omsorgstagarna. Medarbetarna inom vård och omsorg stannar också hemma vid symtom. Vid dessa tillfällen ska medarbetaren alltid lämna in ett PCR-test. Äldreomsorgen i Kalmar kommun har fortsatt krav på att nyanställd personal är vaccinerad mot Covid-19.

Besöksregler på vård- och omsorgsboenden

För att skydda omsorgstagaren mot risken att smittas av Covid-19 gäller fortsatt lokala besöksregler för kommunen vård- och omsorgsboenden, vilket är helt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Det innebär bland annat att besöken ska ske i den närståendes lägenhet eller utomhus. Därtill förväntas besökaren ha varit symtomfri i två dygn och ha en god handhygien genom att exempelvis tvätta eller sprita händerna i samband med besöket. Med anledning av förändringen av de vårdhygieniska riktlinjerna rekommenderas besökaren även att använda munskydd under hela besöket hos sin närstående när inte två meters avstånd kan upprätthållas. Såväl munskydd som handsprit för besökaren tillhandahålls av vård- och omsorgsboendets verksamhet.

Bemanningsläget ansträngt men under kontroll

Den här sommaren har varit den mest utmanande någonsin för äldreomsorgens verksamheter i Kalmar. Trots det har över 300 semestervikarier kunnat rekryteras och bemanningsläget är nu under kontroll. Rekryteringsarbetet kommer att fortskrida under hela sommaren och det finns således fortsatt möjlighet att söka jobb inom äldreomsorgen. Nya medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter erbjuds alltid introduktion och utbildning inom exempelvis basala hygienrutiner, läkemedelshantering och social dokumentation.

Publicerad: 28 juli 2022